Nya avgifter för avfall och vatten från och med 2018

Tekniska nämnden har lämnat förslag till nya taxor för renhållning och VA. De nya taxorna innebär höjda avgifter för avfall och kommunalt vatten från och med 1 januari 2018. Förslaget lämnas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Avgifter för avfall

Grundavgiften föreslås höjas för alla abonnemang för hämtning av avfall. Det innebär en höjning med:

  • 115 kronor per år för villor
  • 40 kronor per lägenhet och år, en avgift som betalas av fastighetsägaren
  • 25 kronor per år för fritidshus.

Att grundavgiften behöver höjas beror på kostnader i samband med att fastighetsnära insamling införs i Växjö kommun och bygget av en ny återvinningscentral i Växjö. Höjningen görs också på grund av ökade kostnader för omhändertagande av avfall.

För att fortsätta öka insamlingen av matavfall till biogas föreslås utöver grundavgiften även en höjning med 200 kronor om året för osorterat avfall, dvs. för de hushåll som inte sorterar sitt matavfall. Det ger en tydligare miljöstyrning mot kommunens mål att 90 procent av abonnenterna ska sortera sitt matavfall år 2020.

Avgifter för vatten och avlopp

För kommunalt vatten och avlopp är det dels anläggningsavgiften, och dels den fasta delen i brukningsavgiften som föreslås höjas. Dessutom föreslås en mindre höjning av en del avgifter kopplade till kundbesök och vattenmätare. Övriga avgifter är oförändrade.

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som betalas för att ansluta nybyggda hus till kommunalt vatten och avlopp. Den höjs med 10%. Brukningsavgiften består dels av en rörlig del som grundar sig på hur mycket vatten du använder, och dels en fast del som beror på hur din fastighet är ansluten. Den fasta delen i brukningsavgiften föreslås höjas med 5%. För ett vanligt villaabonnemang innebär det en höjning med 128 kr per år.

De fasta kostnaderna används till fortsatt underhåll och utbyggnad av ledningsnät och VA-anläggningar i samband med att staden växer.

Senast uppdaterad: 18 juli 2017