Nya regler för bygglov, rivningslov och marklov

Ny förvaltningslag träder i kraft 1 juli 2018 och innebär bland annat nya bestämmelser om när beslut får verkställas.

I slutet av april fattade Riksdagen beslut om en ny förvaltningslag som börjar gälla 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov inte får verkställas förrän de fått laga kraft, så länge inget annat anges i en annan lag eller förordning.

Att en dom eller ett beslut fått laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga.

Förändringar i plan- och bygglagen 1 juli 2018

På grund av den nya förvaltningslagen kommer det även att införas nya regler i plan- och bygglagen, PBL, som särskilt reglerar verkställande av lovbeslut.

Lagändringen i PBL innebär att:

  • Beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det gäller även om beslutet inte har fått laga kraft.

Byggnadsnämnden kan dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare om:

  • Ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
  • Det kan handla om situationer där det finns akut fara för människors liv eller hälsa.
  • Det behövs för att skydda betydande egendomsvärden, exempelvis till följd av naturkatastrofer eller en allvarlig olycka.

Skillnaden med den nya lagstiftningen

Tidigare fanns möjligheten att beslut om bygglov, rivningslov eller marklov verkställdes direkt. Så är inte fallet från och med 1 juli 2018. Istället kommer beslut inte få påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts, trots att ett startbesked har givits.

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter beslut är fattat, oavsett om ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Däremot kan åtgärden påbörjas även om beslutet inte fått laga kraft. Det görs dock på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas vid en överklagan. Tanken med den nya förvaltningslagen är att byggherren lättare ska kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan hen avgör om den ska påbörja åtgärden. Det ska även underlätta för eventuella klaganden.

Mer information om innebörden av den nya förvaltningslagen på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022