Avgift

Avgiften för barnomsorg beror på familjens bruttoinkomst (inkomst före skatt), antalet placerade barn på förskolan eller pedagogisk omsorg, samt hur länge barnet vistas i verksamheten. Avgift tas ut även under inskolningen. Du betalar avgift varje månad under årets samtliga 12 månader.

Kommunen har maxtaxa vilket innebär att om hushållet tillsammans har en inkomst på 47 490 kronor i månaden eller mer betalas högsta avgiften, som blir 1 425 kronor/månad. När en vårdnadshavare arbetar utomlands räknas även dennes inkomst till grund för avgiften. 

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, så innebär det att båda är platsinnehavare och får faktura, om båda har behov av barnomsorg.

I förskoleverksamheten finns två nivågrupper beroende på hur många timmar barnet är placerat, placering på mer än 15 timmar per vecka eller placering som är upp till 15 timmar per vecka.

Familjer som har fler barn placerade betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet. För det fjärde barnet som är placerat i barnomsorgen betalas ingen avgift alls.

Avgiften för barn från tre till fem år som finns i förskola och pedagogisk omsorg reduceras med 30 procent och med höstterminen det år barnet fyller tre år, då den allmänna förskolan startar. Reduceringen finns under den tid som allmän förskola bedrivs - observera någon reducering inte görs under sommarlovet eller jullovet. Allmän förskola kan endast bedrivas i förskolans verksamhet. 

Barn 3-5 år som endast deltar i allmän förskola 15 timmar per vecka betalar ingen avgift. Barn som endast deltar i allmän förskola och som på grund av särskilda skäl har behov av utökad tid betalar avgift. Beslut om utökad tid fattas av respektive förskolas rektor.

Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd, sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Det är viktigt att du anmäler inkomständring. Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras avgiften efter maxtaxans högsta nivå. Kommunen gör en gång per år en kontroll av inkomstuppgifterna mot Skatteverkets uppgifter. Du lämnar din inkomstuppgift i vårt system, där du även ansöker om barnomsorgsplats.

Höjd barnomsorgsavgift från 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan till 47 490 kronor. Det betyder att avgiftsnivåerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Växjö kommun förändras. Här nedan kan du se hur avgiften beräknas efter den 1 januari 2019.

Placering mer än 15 timmar/vecka:

  • Barn 1: 3 % av inkomsten, högst 1425 kr/mån
  • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 950 kr/mån
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering högst 15 timmar/vecka:

  • Barn 1: 2,5 % av inkomsten, högst 1187 kr/mån
  • Barn 2: 1,5 % av inkomsten, högst 712 kr/mån
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2019