Viktigt att Veta

Här samlar vi viktig information som är bra för dig som ny elev på Teknikum eller vårdnadshavare till barn på Teknikum att känna till.

Här hittar du kontaktuppgifter, ordningsregler, frånvaro med mera.

Frånvaro

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök och liknande anmäler du som vårdnadshavare eller myndig elev själv frånvaro via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in i systemet med Mobilt BankID.

Appen Skola24 finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

För dig som saknar Mobilt BankID finns möjlighet att ringa till skolans reception för att anmäla frånvaro.

Frånvaro del av dag

Blir du sjuk under skoldagen ska du anmäla även detta i appen eller via e-tjänsten.

Guide - så gör du för att anmäla frånvaro Länk till annan webbplats.

Alternativ skolverksamhet

När du representerar skolan i tävlingar eller till viss del deltar i elevfackliga aktiviteter, är det en del av skolverksamheten vilket räknas som giltig frånvaro. Prata med din mentor för att få frånvaron registrerad på rätt sätt.

Ledighet

Ledighet kan endast undantagsvis beviljas för enskild angelägenhet. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan ledighet.

Ansökan om ledighet görs via e-tjänst. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro.

Guide - så gör du för att ansöka om ledighet Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

Förutom sjukdom och ledighet som du har fått godkänt för är all annan frånvaro ogiltig. Vi kontaktar vårdnadshavare och informerar elevhälsan om du har en hög frånvaro. Är du borta mycket från skolan har du ingen möjlighet att ta del av lektionerna och riskerar därmed inte få något betyg.

Vid ogiltig frånvaro riskerar du även att mista ditt studiebidrag.

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.

Studiebidrag som betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, får du automatiskt från och med kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Du får för närvarande 1250 kronor i månaden och det betalas ett normalt läsår ut för fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen, det vill säga totalt tio månader per år. Bidraget betalas ut direkt till dig som är myndig, innan dess till vårdnadshavare.

Under rubriken Relaterade länkar finns länkar till CSN med information om hur studiemedlet fungerar.

Frånvaro påverkar studiebidraget

Ditt studiebidrag får du för heltidsstudier. Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet klassas som ogiltig frånvaro.

Vid upprepad ogiltig frånvaro meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, och ditt studiebidrag riskerar att dras in. I värsta fall kan det påverka hela familjens ekonomi; flerbarnstillägg, bostadsbidrag och andra bidrag kan minskas eller dras in helt.

Extra tillägg

Du kan få ytterligare 285–855 kr/månad beroende på familjens ekonomiska förhållanden. Det extra tillägget måste du ansöka om och det finns ingen övre åldersgräns. Om du får det extra tillägget kan du också söka stipendium från Växjö Gymnasieskolors stipendiefond. Ansökningsblanketter finns hos skolans kuratorer.

Resekort

Om du dagligen reser till och från skolan och avståndet mellan hemmet och skolan är minst sex kilometer är du berättigad till ett resekort. Det får du genom en biljett på ett kort eller i Länstrafikens app och det gäller för två resor per dag under vardagar. Skolan löser detta för elever som bor i Växjö kommun. Övriga elever vänder sig till sin hemkommun.

Elever som bor i Växjö kommun kommer att kvittera ut sina resekort på skolan.

Du får åka utan kort de fem första dagarna på läsåret.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag kan du bland annat ansöka om när du har minst sex kilometer till skolan och inte kan resa med kollektivtrafiken. Ansökan gör du via blankett. Har du frågor kan du kontakta kuratorn på skolan.

Riktlinje för resebidrag , 237 kB.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsstöd är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid tillfälligt måste inackordera dig under studietiden. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Inackorderingsstödet söker du via den som ansvarar för gymnasieutbildningarna i din hemkommun. Om du ska läsa på en fristående skola eller riksinternatskola och vara inackorderad, så söker du inackorderingstillägg hos CSN.

När du får inackorderingsbidrag beviljat måste du återlämna eventuellt resekort.

Riktlinje inackorderingsstöd , 237 kB.

Inackorderingsbidrag, resebidrag eller elevresa - ansökan

Olycksfallsförsäkring

Alla elever i de kommunala gymnasieskolorna omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vid olyckor under skoltid, kontakta elevhälsan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

Mer information om olycksfallsförsäkring

Reseförsäkring

I vissa fall kan du under din skoltid omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring, t ex på studieresor. Information om detta får du av läraren i samband med resan. Vid behov av hjälp med försäkringen, kontakta skolkuratorn.

På gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs, samt på gymnasiearbetet. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt (F) betygssteg. De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat förhåller sig till de kunskapskrav som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du, när du vill, kan få ett utdrag ur. Du följer din individuella studieplanering via SAITS för elever Länk till annan webbplats..

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan upprättas en individuell studieplan för dig. Av planen skall det framgå hur du valt och kommer att välja inom gymnasieskolan: – program – inriktning – kurser. Planen kommer sedan att kompletteras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att du som elev tillsammans med skolan är aktiv i dina val inom gymnasieskolan. Du följer din individuella studieplanering via Skolportalen, barnochutbildning.vaxjo.se

Studieavbrott

Vill du, på grund av sjukdom eller på grund av andra skäl, göra uppehåll i studierna eller sluta helt på skolan kontaktar du både studie- och yrkesvägledare och rektor. Om du väljer att avbryta dina gymnasiestudier i förtid så har du rätt att få stöd av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Skolan hjälper dig att etablera kontakt.

Prövning

Får du betyget F har du rätt att pröva för ett högre betyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Examensbevis

Examensbeviset är en sammanställning av betygen i alla kurser samt i det gymnasiearbete som ingår i din individuella studieplan. Det finns två olika examina: yrkesexamen och studieförberedande examen. Beviset visar om du har slutfört studierna på ett fullständigt eller utökat program. Tänk på att det krävs godkända betyg i vissa kurser för att få ut en gymnasieexamen.

Ett fullständigt program motsvarar 2 500 poäng. För att ha grundläggande behörighet för studier vid universitet eller högskola måste du ha ett examensbevis med E i examensarbetet samt lägst betyget E i Svenska 1-3, Engelska 5-6 samt Matematik 1. Kurser motsvarande 90 procent av 2 500 poäng måste vara godkända, högst 10 procent (250 poäng) får vara underkända.

Studiebevis

Studiebevis får du om du inte uppfyller kraven för en gymnasieexamen, det gäller exempelvis om du saknar betyg i någon kurs eller om du har F i kurser som motsvarar mer än 250 poäng. I studiebeviset ingår alla din betyg på avslutade kurser.

Lärplattformen IST Lärande skola

När du som elev loggar in i lärplattformen IST Lärande skola ser du inlagda omdömen, eventuella anpassningar, betygsvarningar och åtgärdsprogram. Det kommer också gå att se information från utvecklingssamtal. Du får aviseringar till den e-postadress som du fått från skolan.

Dina vårdnadshavare kommer att kunna se dina omdömen och information från utvecklingssamtal, men också eventuella anpassningar, betygsvarningar eller åtgärdsprogram. När något nytt publiceras i lärplattformen får även dina vårdnadshavare ett mail till den e-post de angett i skolportalen.

Det övergripande målet för all studie- och yrkesvägledning är att du som elev ska kunna göra fria, väl medvetna val och känna till dess konsekvenser.

För att kunna göra detta krävs det dels faktainformation, dels kännedom om dig själv och dina möjligheter. Det krävs också kännedom om eventuella hinder av till exempel medicinsk karaktär.

Elevers fria val av studier och utbildning kan dock aldrig ifrågasättas. Det är en demokratisk rättighet och en jämställdhetsfråga av största vikt.

Har du frågor som rör dig och dina studier är du alltid välkommen till studie- och yrkesvägledarna. Vi kan erbjuda dig vägledning kring:

 • din aktuella studiesituation under gymnasietiden
 • dina framtida val inom ramen för utbildningen
 • tankar om eftergymnasiala utbildningar och yrkesval

På skolan finns många tillfällen till samverkan mellan elever, lärare, skolledning, elevhälsa och annan personal. Elever ska ha inflytande över och ta ansvar för sin utbildning. Ungdomars vilja och förmåga att delta i den demokratiska processen ska utvecklas. Elevföreträdare ska ges möjlighet att delta i utbildningsnämndens sammanträden.

Elevkåren

Elevkåren på Teknikum är elevernas gemensamma organisation på skolan, med uppdraget att ordna en så bra gymnasieupplevelse som möjligt för alla elever. Elevkåren består av valda representanter och samarbetar med Skolledningen i allt från undervisning till fester och andra aktiviteter.

Programråd

I detta forum tar man upp frågor som rör ett enskilt program. Elever och personal medverkar och ordförande är programansvarig. På program med yrkesämnen bjuds även politiker och bransch-, arbetsgivare- och arbetstagar-representanter in för att bland annat diskutera innehåll och inriktning på utbildningen.

Klassråd

Klassrådet är varje klass forum för gemensamma frågor och består av klassens elever och ansvarig lärare. Klassrådet utser ordningsmän, elevskyddsombud och representanter till elevårdet. Man diskuterar också många praktiska frågor, till exempel fördelningen av skriftliga prov och redovisningar. Klassrådet sammanträder minst två gånger per termin. Klassrådet protokollförs.

Elevskyddsombud

Varje klass utser elevskyddsombud. Dessa får en särskild utbildning och deltar i skyddsronder. Upptäcker du någonting som kan skada dig på skolan så kan du vända dig till elevskyddsombuden eller till rektor.

ANDT

Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping.
En viktig vägledning i gymnasieskolornas arbete mot droger i Växjö kommun. Policyn vänder sig till vårdnadshavare, elever och personal i skolan.

Målsättning

 • att tidigt upptäcka och förebygga bruk av alkohol, narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor.
 • att erbjuda den som har ett missbruk stöd och hjälp.
 • att alla i skolan skall känna till och följa drogpolicyn mot droger.

Alkohol

 • Inte under någon sorts skolverksamhet är det tillåtet att uppträda alkoholpåverkad, dricka, inneha, sälja eller förvara alkohol.
 • Vid misstanke om alkoholmissbruk skall personal reagera genom samtal med eleven och informera vårdnadshavare om eleven är under 18 år samt rapportera till rektor och elevhälsan.
 • Elev skall erbjudas stöd av elevhälsan och/eller annan instans.
 • Alkoholpåverkad elev får ej vara kvar i skolan.
  Vårdnadshavare informeras om eleven är omyndig.
 • Socialtjänsten eller primärvårdens hälsoenhet kontaktas om en elev är i behov av behandling.
 • Om en elev medför alkoholhaltiga drycker inom skolans område skall dessa omhändertas av skolledningen. Innehavet leder till utredning av rektor. Vid behov vidtas ytterligare åtgärder.

Narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor

All hantering och konsumtion av narkotika, dopingmedel och hälsofarliga varor är enligt narkotikalagstiftningen, dopinglagstiftningen och lagen om hälsofarliga varor
olaglig.

 • Vid misstanke om droganvändning kontaktas vårdnadshavare när eleven är omyndig.
 • Eleven erbjuds stöd av elevhälsan och/eller annan instans. Andra åtgärder kan vara disciplinära (skriftlig varning, eller avstängning enligt Skollagen).
 • Känner vi en oro för en ung människas utveckling gör vi en anmälan till socialtjänsten i elevens hemkommun.
 • Skolan samarbetar bland annat med primärvårdens hälsoenhet. Information, stödsamtal och provtagning kan erbjudas.
 • Person som ertappas med att inneha eller sälja droger i samband med skolverksamhet stängs av. Rektor har ansvaret för att en polisanmälan görs.
 • Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund
 • Om droger påträffas lämnas de av skolledningen till polisen.

Tobak

 • Det är förbjudet enligt lag att röka inom skolområdet under alla timmar på dygnet. Förbudet gäller även e-cigaretter.

Vi på service jobbar för att du ska trivas till både kropp och själ under dina år på gymnasiet. Upplevelsen av vår gemensamma arbetsmiljö beror mycket på oss själva.

Du är del av din egen arbetsmiljö och har stora möjligheter att påverka den. Med din omtanke och ditt engagemang är du med och skapar en bra studiemiljö för dig själv.

Visa respekt för både elever och personal i alla utrymmen på skolan. Plocka undan efter dig i klassrum, matsal, cafeteria eller andra gemensamma utrymmen. Använd också våra sopsorteringskärl som finns uppställda på skolan.

Många lokaler på skolan städas tidigt på morgonen och används hela dagarna. När du visar hänsyn, underlättar du vårt arbete och gör att vi kan hålla en högre servicenivå.

Cafeterian har ett hälsoinriktat sortiment och säljer bland annat mellanmålspaket (dryck, fralla med ost och frukt, banan/äpple). Öppettider klockan 07.45–15.00 måndag-torsdag, samt 07.45-14.30 fredag. Varje dag gäller förmiddagsuppehåll klockan 8.30-9.00 och lunchuppehåll klockan 13.00–13.30.

I skolrestaurangen äter du fri lunch med självservering. Luncherna är näringsberäknade och du kan följa matsedeln med länkade måltidstips på skolans webbplats.

Om du har allvarlig allergi eller är i behov av specialkost anmäls detta till skolsköterskan

Du behöver styrka behovet av specialkost med intyg från läkare eller skolsköterska. Har du specialkost och sjukanmäler dig till skolan ska du även avboka din specialkost genom att kontakta köket på telefon 0470-419 00. Skolrestaurangen är öppen varje dag klockan 11.00-13.00. För att undvika köer ska du äta lunch på i schemat anvisad tid för lunchrast.

Vaktmästeriet

Vaktmästariet ordnar bland annat med ditt skåp. Vaktmästaren når du enklast via telefon 0470-416 71.

Plan för kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering

Teknikum arbetar aktivt för att skapa en skola fri från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. I planen finns dels skolans rutiner och riktlinjer för att förhindra diskriminering och trakasserier, samt hur skolan arbetar för att följa upp och utvärdera de aktiva åtgärder som genomförs under läsåret. Dels ingår det en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga, förhinda och åtgärda kränkande behandling. Arbetet sker kontinuerligt under hela läsåret enligt punkterna:

 1. Undersök
 2. Analysera
 3. Åtgärda
 4. Följ upp och utvärdera

Varje program på Teknikum kartlägger och analyserar, i nära samverkan med eleverna, skolans dagliga verksamhet utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Utifrån resultatet i undersökningen vidtas sedan åtgärder för att förebygga och förhindra eventuella risker för diskriminering, och för att främja lika rättigheter på programmet.

Vårt förebyggande arbete regleras i två regelverk:

 • Diskrimineringslagen 2008:567 (likabehandlingsplan).
 • Skollagen 2010:800, 6 kapitlet (plan mot kränkande behandling).

Vision - Förhindra och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkning på Teknikum

 • Att alla kan komma till skolan och känna sig trygga och respekterade.
 • Att tidigt förhindra förekomst av diskriminering och kränkande behandling.
 • Att det alltid finns personal för stöd och hjälp om diskriminerings- /kränkningssituationer uppstår.

All personal på skolan är skyldig att rapportera misstanke eller tendens till diskriminering eller kränkning till rektor för programmet, skolkurator, skolsköterska eller skyddsombud.

Definition av fusk

 • Att kopiera material eller plagiera utan att redovisa
  källan.
 • Att medföra/använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivningstillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter.
 • Att låta någon annan genomföra hela eller delar av sitt arbete.

Åtgärder vid fusk

Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Kontakt med vårdnadshavare om eleven är under 18 år.
 • Inget betyg, bedömning eller återkoppling på arbetet/provet.
 • Elevens övriga undervisande lärare informeras.

Steg 2

 • Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej sätts på kursen eller, om eleven har presterat andra accepterade underlag för bedömning, att betyget F sätts.
 • Eleven ska, om steg 2 är aktuellt, informeras om rätten till prövning.

Om du vill klaga på något som har att göra med själva utbildningen ska skolan utreda och ha rutiner för att ta hand om ditt klagomål. Alla klagomål dokumenteras.

I första hand ska du vända dig till din mentor och därefter till din rektor. Är du fortfarande inte nöjd kan du genom mail till utbildningsnamnden@vaxjo.se skriva ner vad du vill klaga på så kommer en tjänsteman att ta kontakt med dig.

Skolinspektionen är alla skolors tillsynsmyndighet och dit kan man göra en anmälan via telefon 08-586 080 00, brev: Box 23069, 104 35 Stockholm eller mejla:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Elevhälsan består av skolsköterska, skolkurator, skolläkare, psykolog, speciallärare och specialpedagog. Målet för elevhälsan i gymnasieskolan är att främja din hälsa och utveckling och stödja dig i arbetet i skolan. Vi arbetar utifrån en helhetssyn - där kropp, själ, miljö, sociala faktorer och lärande ses i ett sammanhang. Vi vill att du ska må bra, och att du kommer till oss om du har funderingar kring allt från trötthet och huvudvärk till stress och deppighet. Naturligtvis är du välkommen bara för att prata.

Din hälsa

Genom att du är medveten om hur din livsstil påverkar dig kan du till viss del påverka din hälsa själv. Elevhälsans roll är att vägleda och ge hjälp till självhjälp.
Du får gärna komma tillsammans med några kompisar eller få besök i klassen, inget ämne är för stort eller för litet. Vi vill medverka till att du har en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö och välkomnar dig om du till exempel har huvudvärk eller känner dig stressad eller är orolig över något. Att förebygga olycksfall är lika viktigt som att ta hand om de skador som inträffar. Elevhälsan har en kontinuerlig dialog med lärare och annan personal på skolan för att bidra till att du får en god miljö för dina studier.

Är du orolig för någon i din närhet?

Har din kompis förändrats på sistone, kanske blivit trött, håglös och otillgänglig? Vare sig du bara är orolig i största allmänhet eller misstänker till exempel ätstörningar eller droger kan det vara ett viktigt steg att tala med elevhälsan. Att komma hit betyder att du kan dela eller lämna över ansvaret. Här finns en erfarenhet av känsliga situationer.

Skolsköterska

När du börjar gymnasiet erbjuds du ett hälsobesök hos skolsköterskan, med utgångspunkt i dina egna funderingar. På en del program är undersökning och information obligatorisk; hörseln mäts på alla som utsätts för buller och hälsobesök ges exempelvis till de som arbetar med livsmedel.

Skolkurator

Till skolkuratorn kan du vända dig om du har behov av att samtala om din livssituation. Det kan exempelvis handla om hantering av relationsproblem, konflikthantering och krisbearbetning. Till kurator vänder du dig också om du behöver vägledning och råd i ekonomiska frågor som studiestöd, budget och stipendier.

Skolläkare

Önskar du träffa skolläkaren så sker tidsbeställning via skolsköterskan.

Skolpsykolog

På skolan har elevhälsan även tillgång till rådgivande skolpsykolog.

Speciallärare/specialpedagog

Speciallärarna och specialpedagogerna stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på både individ-, grupp- och organisationsnivå. De kartlägger elevernas behov av särskilt stöd och tar initiativ till och genomför olika åtgärder. Stödet kan utfärdas som stöd inom klassens ram, som undervisning/handledning av elever enskilt eller i grupp och genom att ge träning i att använda olika kompensatoriska metoder. Samverkan sker vid behov med externa aktörer.

Tystnadsplikt

Alla inom elevhälsan har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Men om du vill, och vi är överens, kan vi informera lärare och/eller klasskamrater om olika hälsotillstånd. Skolsköterskan och skolläkaren för journal över varje elev. Endast skolsköterskan, skolläkaren och eleven själv har tillgång till journalen

T3-gruppen

I TE3.gruppen (Trygga, Trivsamma Teknikum) samlas representanter för hela skolan. Eleverna representeras av elevrådet. Gruppen träffas var femte vecka med syfte att på olika sätt främja ett tryggare och mer trivsamt Teknikum. Exempelvis planeras aktiviteter och förändringar i skolmiljön.

Stöd i dina studier

Behöver du extra stöd eller hjälp med dina studier? Vi har både speciallärare och specialpedagoger som kan stötta dig för att du ska nå målen och klara din utbildning. Kontaktuppgifter till rollerna hittar du via länken för elevhälsan i fliken för kontaktuppgifter i början på denna sida.

Skolan är arbetsplats för dig och många andra. Självklart gäller det därför att visa varandra hänsyn och tillsammans skapa ett bra arbetsklimat. Det ansvaret delar du med alla andra på skolan.

Ordningsregler

Teknikums ordningsregler , 425 kB. ska följas av samtliga elever.

Försenad lärare/inställda lektioner

Om en lärare inte har kommit till lektionen inom fem minuter skall någon i klassen gå till receptionen för att få besked om vad som hänt. Under tiden ska klassen vänta kvar vid lektionssalen.

Digital kommunikation

Via skolans lärplattform och skolmail, som du som elev får tillgång till när du börjar på Teknikum, når du viktig information som rör dina studier. Det är viktigt att du som elev läser din mail dagligen och håller dig uppdaterad kring information som delas i lärplattformen.

Du ansvarar personligen för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Du kommer få utbildning i våra plattformar, studieteknik och informationssäkerhet när du börjar hos oss

Läromedel

Du får låna läromedel till dina kurser. Dessa kan vara både digitala och analoga. Du ansvarar för att hålla reda på, vara rädd om och ta med dig relevant material till alla dina lektioner. Vid kursers slut ska läromedel lämnas tillbaka i gott skick.

Trafik

Cykel, moped, motorcykel och bil parkeras på särskilda platser intill skolan. Detta för att räddningsfordon ska kunna komma fram om det händer något på skolan.

Allergier

Teknikum ska vara nötfri. Till skolan får du inte ta med produkter som innehåller nötter, jordnötter eller sesamfrö. Undvik också att använda parfyrmer eller hudvårdsprodukter med starka dofter då det finns elever som är överkänsliga mot detta.

Säkerhetsanordningar

Det är viktigt att du känner till skolans utrymningsplaner. De finns uppsatta i varje klassrum. Att brandmaterial och säkerhetsanordningar fungerar är också viktigt, både för dig själv och för andra. Skadegörelse på säkerhetsmaterial är straffbart.

Krisgrupp

Som hjälp och stöd vid kris, olyckor eller andra allvarliga händelser finns skolans krisgrupp. I den ingår skolledningen, representanter för elevhälsan och skyddsombud

Om du inte sköter dig...

Om du uppträder olämpligt och bryter mot skolans ordningsregler kommer skolpersonal/mentor att prata med dig och, om du är omyndig, din vårdnadshavare.

Vid fortsatt olämpligt beteende kan det bli aktuellt med ytterligare disciplinära åtgärder som varning, omplacering eller avstängning. Rektor kan fatta beslut om omedelbar avstängning under tiden utredning sker och fram tills dess att utbildningsnämnden har prövat beslutet enligt Skollagen kap §17-21.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023