Om Landningsbanan

Mottagningscenter Landningsbana Växjö startades 2012 i samband med anhöriginvandringen från Somalia. Syftet med verksamheten var att erbjuda ett gemensamt likvärdigt mottagande för familjerna. Verksamheten har successivt breddats och Landningsbanan erbjuder alla nyanlända som kommer till Växjö kommun en trygg start.

Landningsbana Växjö är ett mottagningscenter för nyanlända barn och ungdomar mellan 1 och 19 år samt deras vårdnadshavare. Verksamheten riktar sig till alla som inte har gått i skola eller förskola i Sverige tidigare, oavsett rättslig status såsom asylsökande, uppehållstillstånd, papperslös samt EU-medborgare.

Under en period av fyra veckor erbjuds förskole- och skolintroduktion, kartläggning av elevernas språk, tidigare kunskaper, erfarenheter och hälsa. Vårdnadshavarna får, ur ett föräldraperspektiv, information om förskola, skola och samhället i Sverige.

På Landningsbanan arbetar pedagoger, elevhälsa och flerspråkig personal tillsammans så att deltagarna ska förstå innehållet i verksamheten.

Landningsbanan är ett mottagningscenter och ingen skolenhet, vilket innebär att eleven tillhör sin skolenhet redan från första dagen här. Respektive rektor ansvarar för sin elev som går på Landningsbanan.

Hälsoteam på Landingsbanan

Skolsköterska och kurator ingår tillsammans med rektor och berörda pedagoger i vårt hälsoteam.

Landningsbanans skolsköterska genomför hälsosamtal med barn i skolåldern, där barn och föräldrar får tala om elevens hälsosituation. Samtalet bildar grund för journal i skolhälsovården.

På Landningsbanan finns även en kurator som erbjuder stöd till verksamhetens deltagare. Vi arbetar med tidiga insatser, lösningsfokuserat förhållningssätt och KASAM. Vi samarbetar med de olika skolområdenas barn- och elevhälsoteam.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2018
Förskola och skola