Föräldrasamverkan och samråd

Varje termin väljs två föräldrarepresentanter per klass - en ordinarie och en suppleant. Dessa ska bevaka klassens intressen och fungera som en naturlig länk mellan skolledning och hem.

En till två gånger per termin hålls föräldrakonferens på Norregårdskolan. Då träffas föräldrarepresentanter, skolledning samt lärarrepresentanter för att diskutera aktuella frågor.

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2022