Om Ringsbergskolan

Ringsbergskolan är en kommunal F–9-skola med estetisk profil. Skolan ligger mitt i Växjö och har cirka 240 elever. Skolans mål är att ge alla elever ledning och stimulans.

Pedagogisk plattform

Ringsbergskolan har en gemensam pedagogisk plattform: estetiska lärprocesser. Vi använder oss av estetiska lärprocesser som innefattar intellekt, känsla, teori och praktik. På Ringsbergskolan menar vi att estetiska lärprocesser innebär att människan själv skapar sin kunskap i sociala och kulturella sammanhang. Vi behöver använda alla sinnen för att skapa kunskap med mening. Kunskapen i de estetiska lärprocesserna handlar om att skapa sammanhang. Vägen fram till kunskap är viktig. I den utmanas tanken genom olika intryck och upplevelser. Nya tankar uppstår, nya erfarenheter och insikter görs och uttrycks, bearbetas och reflekteras. Lärprocesserna innehåller upplevelser, personliga erfarenheter, gemensamt meningsskapande och reflektion. ”Jag vet och jag kan berätta för dig vad jag vet!”

Varierande utrycksformer

Mer konkret innebär estetiska lärprocesser för oss att eleverna använder varierade uttrycksformer såsom ord, bild, ljud och rörelse i samband med sitt kunskapande. Flera olika språk används för att nå målen, vilket gynnar samtliga elever. Vi talar om ett vidgat textbegrepp, där inte enbart det talade och skrivna ordet är viktigt, utan likväl bild, musik, ljud, rörelse och gester är text eller språk, som eleverna kan visa sina kunskaper med. Undervisningen är oftast ämnesövergripande och färdighetsträningen inordnas i ett sammanhang, vilket vi upplever underlättar elevernas förståelse.

Dialog och samarbete

Det finns en gemensam syn på undervisning och lärande. Provokation för att väcka lust och nyfikenhet – gemensamma frågeställningar – stöd i styrdokument – söka svar – multimodalitet. Allt genomsyras av dialog och samarbete i klassrummet. Vi har arbetat fram en gemensam mall för kursplanering/utvärdering, där bland annat teamarbete, utmaningar och samarbete med omvärld finns med.

Ämnesöverskridande arbete

Ringsbergskolan genomsyras av samarbete även för pedagogerna och arbetslaget är en viktig knutpunkt. En stor del av undervisningen bedrivs ämnesövergripande. Varje läsår arbetar hela skolan med ett läsårsövergripande tema. Exempel på temarubriker under åren är "Rörelse", ”Skutan har vänt! Vem styr?” och “10 000 000”. Läsårstemat arbetas fram i arbetslag F–9 och har fem ingredienser – framgångsfaktorer. Det ska vara ett F–9-perspektiv, innehålla ett dilemma, vara provocerande, ämnesövergripande och inspirera till kurser och fortsatt lärande. Temat skapar elevinflytande, motivation och sammanhang.

Ofta finns det två lärare i klassrummet, istället för enskild specialundervisning. Ringsbergskolans pedagogiska plattform stödjer ett inkluderande förhållningssätt, då synen på kunskap är att den skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Alla lär av varandra i klassrummet, oavsett nivå på tidigare kunskaper. Dialogen och samtalet är viktigt och alla texter är lika viktiga, utifrån det vidgade textbegreppet. I klassrummet får eleverna i mindre grupper resonera om olika frågeställningar och problem. Genom att eleverna dels själva sätter ord på sina tankar och kunskaper, dels lyssnar på andra och upptäcker att det finns olika synsätt, ökar förståelsen av andra perspektiv, även om konsensus inte alltid nås.

Språkutvecklande undervisning

Vi arbetar sedan länge med språkutvecklande undervisning, under läsåret 2017/2018 inom ramen för Läslyftet. Det är viktigt att samtliga elever får möjlighet att lära av andra och ges undervisning och modeller för hur de kan uttrycka sig i olika texter och sammanhang. Uppgifter som konstrueras så att lösningar är möjliga på flera olika nivåer ger eleverna möjlighet att arbeta på sin nivå, men ändå är utgångspunkten densamma. Detta är något vi eftersträvar. Språkutvecklande undervisning och estetiska lärprocesser hänger tätt ihop.

Skolans mål

Skolans mål är att ge alla elever ledning och stimulans. Därför uppmärksammas barn och elever med särskilda behov tidigt, för att de ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta gäller även elever som lätt når kunskapskraven. Stor del av denna ledning och stimulans ingår i skolan pedagogiska förhållningssätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021
Förskola och skola