Klimat, energi, resor, transporter

Ett förändrat klimat är en av vår tids allvarligaste miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen som olja och kol, är en viktig orsak till våra klimatförändringar.

På väg till ett fossilbränslefritt Växjö har kommunen som geografiskt område minskat sina koldioxidutsläpp med 59 procent till år 2018 (från 1993). Andelen förnybar energi i Växjö år 2018 är 67 procent.

Mål och planer

Fossilbränslefritt Växjö är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun. 2018 påbörjades ett arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram som från hösten 2019 ersätter miljöprogrammet.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion.

I Europas grönaste stad produceras all värme, el, kyla och drivmedel från förnybara energikällor och det finns en stor produktion av drivmedel i Växjö. Energin används på ett effektivt sätt i våra bostäder och verksamheter. Uppvärmning av byggnader sker alltid med lägsta möjliga användning av primärenergi. All nybyggnation är energieffektiv och sker i förnybara material, huvudsakligen trä.

Det är enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Europas grönaste stad. Dessa färdmedel står nu för hälften av resorna eftersom de har prioriterats under flera år, medan biltrafiken har begränsats. I övrigt används förnybara drivmedel för bilresor, godstransporter och i arbetsmaskiner.

ur Miljöprogram för Växjö kommun, antaget juni 2014.

För mer information

www.vaxjo.se/miljoprogram , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Energiprojekt

Exempel på vad Växjö kommun har gjort och gör

  • Startade cykelbibliotek april 2019 www.vaxjo.se/cykelbiblioteket Länk till annan webbplats.
  • NERO är ett 3-årigt EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Projektet ska ökad andelen nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska göras genom att anpassa husen dels för lokal förnybar energi och dels för industriell byggdesign och upphandling så att de blir energi- och ett kostnadseffektiva.
  • READY, ett femårigt EU-finansierat projekt som Växjö kommun är med i från december 2014, tillsammans med Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen. Syftet är att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin förbrukning av energi till minst hälften.
  • kommunen har länge haft ett internt klimatkonto i kommunkoncernen. Dit betalar förvaltningar och bolag in pengar beroende på sina utsläpp av fossilt koldioxid. Sedan kan man söka pengar för klimatprojekt på sin förvaltning eller bolag.
  • trä är ett bra material för hållbart samhällsbyggande. Växjö kommun har antagit en Träbyggnadsstrategi Växjö - den moderna trästaden.
  • 2015 invigde Växjö Energi det tredje kraftvärmeblocket som gör att man kan bli fossilbränslefri.
  • cykelräkning sker på flera ställen i staden (löpande)
  • samordnad varudistribution infördes i kommunen (cirka 2010), det sparar många transporter och minskar de fossila koldioxidutsläppen

Mer information om hur Växjö ska nå målen hittar du i energiplan, träbyggnadsstrategi, transportplan, och årliga handlingsplaner samt i respektive nämnds och bolags internbudget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Hållbar utveckling