Klimatanpassning

Naturliga variationer av klimatet har alltid förekommit, men förändringen vi ser nu är unik och saknar motstycke. Det sker snabbt, har stor omfattning och förväntas få mycket större effekter än tidigare.  

Enligt FN:s rapport (IPCC) om världens klimat har perioden 1983-2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1400 åren på norra halvklotet. 

Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö- och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser har ökat. Bevisen för människans påverkan på klimatsystemet har stärkts sedan IPCC:s förra utvärderingsrapport från 2007.

Väder är inte detsamma som klimat

Väder beskriver temperatur, molninghet och andra egenskaper hos atmosfären i ett visst ögonblick, och kan skifta snabbt.

Klimat sammanfattar hur vädret brukar vara i ett visst område. Normalt används en 30-årsperiod av väderdata för att få en god uppfattning av klimatet.

Anpassning till ett förändrat klimat

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla områden i samhället, ekosystem, natur- och kulturmiljö och vår hälsa. När vi i kommunens olika verksamheter planerar vårt arbete är det viktigt att vi tar hänsyn till de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär eller kan innebära. På så vis
kan vi mildra eventuella negativa effekter eller kostnader men också ta tillvara på nya möjligheter.

Klimatanpassningsplan för Växjö kommun

Genom EU-projektet Clipart fick Växjö kommun möjlighet att arbeta fram en plan för klimatanpassning. Planen beskriver hur ett framtida klimat påverkar kommunen och vilka konsekvenser det kan medföra för kommunens verksamheter.

Arbetet med klimatanpassningsplanen har omfattat fyra områden:

  • Tekniska försörjningssystem/infrastruktur
  • Bebyggelse & byggnader
  • Naturmiljö, areella näringar (skogs- och jordbruk) & turism
  • Människors hälsa

Sårbarheter och tänkbara åtgärder, för respektive område, redovisas mer ingående i klimatanpassningsplanen. Planen är beslutad av kommunfullmäktige den 23 april 2013.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021
Hållbar utveckling