Kommunens hållbarhetsarbete

CO2 skrivet med molnliknande vit färg mot blå bakgrund.

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun tar ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du få information om kommunens arbete för och med strategisk hållbar utveckling.

Hållbarhet och hållbar utveckling är inga enkla begrepp. Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Agenda 2030 och Växjös hållbarhetsprogram

Världens länder har, i FN, beslutat om 17 hållbarhetsmål. De kallas också Globala målen eller Agenda 2030. Växjö är aktiva i det arbetet och kommunen började under 2018 arbeta för att ta fram ett program för hur Växjö ska nå hållbar utveckling, ett hållbarhetsprogram kallat Växjö 2030. Ett lokalt hållbarhetsprogram ska politikerna ta beslut om i slutet av 2019. 

Dialog är viktigt

Inom kommunens arbete med hållbar utveckling finns projektet Vision Växjö 2050. Det ska ta reda på vad kommunens intressenter tycker utmärker kommunen, vad som kännetecknar ett gott samhälle 2050 och vägen fram till detta. Det kan vara frågor som:

  • hur skapas förutsättningar för en hållbar utveckling – miljömässigt, ekonomiskt och socialt?
  • Hur ska kommunen se ut rent fysiskt
  • vad är ett gott samhälle vad gäller boende, utbildning, vård, kultur och idrott?
  • Hur skapas förutsättningar för företagande och arbete?

Projekt Vision 2050 samverkar både med arbetet för att ta fram målbilden för hållbarhetsprogrammet Agenda 2030 och arbetet med kommuens styrande huvudprocesser.

Inom Vision 2050 genomförs och utvecklas dialoger - invånardialoger som metod och arbetssätt, det blir en del av utvecklingsarbetet inom Växjö kommun.
Om invånardialogernalänk till annan webbplats
Om Agenda 2030

Politiskt hållbarhetsutskott

Från och med 1 januari 2019 kommer integrations- och mångfaldsberedningen samt miljö- och hållbarhetsberedningen att ersättas med kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Det blir kommunstyrelsens förberedande organ för strategiska hållbarhetsfrågor. De ska göra klart, implementera och följa upp kommunens nya hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030. Magnus P Wåhlin (MP) är ordförande för hållbarhetsutskottet som kommer att ha fem ledamöter och fem ersättare och ska ansvara för att ta initiativ, internt och externt, inom utskottets sakområden.

Nyhet om hållbarhetsutskott

För länge sedan

  • Växjö kommun arbetade tidigt för en bättre miljö. Starten var när Växjö kommuns politiker enhälligt beslutade om att rena Växjös förorenade sjöar 1969. På 1970-talet började restaureringar av sjöarna som förbättrat kvaliteten på vattnet i Trummen och de stadsnära sjöarna.
  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, ett handlingsprogram, Agenda 21. Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet.
  • 1993 antog Växjö kommun en lokal miljöpolicy och 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun.
  • 2006 ersattes Agenda 21-strategin med ett politiskt antaget Miljöprogram för Växjö kommun som sedan uppdaterats 2010 och 2014.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2019