Målarbete för minskat bygg- och rivningsavfall

Alla som river och bygger ska sortera avfallet för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken. Dessutom har Växjö kommun som mål att minska avfallet - och det är viktigt att vi alla hjälper till.

När du sorterar avfallsmaterial bidrar du till att

  • öka återanvändningen
  • öka materialåtervinningen
  • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
  • minska mängderna som deponeras

Byggavfall och rivningsavfall ska du normalt sortera på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. I undantagsfall kan du överlämna sorteringen till ett företag som sorterar i efterhand. Genom att sortera vid källan minskar nedsmutsningen och föroreningarna av restprodukterna som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändningen och återvinningen. Källsortering bör ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- och rivningsarbeten.

Växjö arbetar för att minska avfallsmängderna

Mål för avfallshanteringen till 2025:

  • Förebyggande av avfall och återanvändning ska öka inom kommunorganisationerna och i samhället i övrigt.
  • Mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall ska minska med 25 procent per person till 2025.

Målen är beslutade av fullmäktige och är en del av kommunens miljöprogram och avfallsplan. Länk till annan webbplats.

Prioriteringar för lagstiftning och politik

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur vi ska ta hand om avfallet i Sverige. Avfallshierarkin är gemensam för hela EU och visar prioritetsordningen för lagstiftningen och politiken inom avfallsområdet. 

Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand ska det återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, och så vidare.

Ta hjälp av Sveriges byggindustriers riktlinjer

Sveriges byggindustriers riktlinjer syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. De hjälper dig också att leva upp till övriga förväntningar från samhället på branschens material- och avfallshantering, se mer information i högerspalten. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Hållbar utveckling