Naturvård

Kommunen vill utveckla den natur som finns samtidigt som befolkningen och byggandet ökar. Det behövs en varierad natur för biologisk mångfald men också som en källa för glädje och rekreation.

Vår natur är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun. Kommunen har också antagit ett Grönstrukturprogram. Växjö kommuns politiker beslutade också 2019 om ett hållbarhetsprogram för Växjö kommun.

Målbild 2030 

I Europas grönaste stad år 2030 är de natur och sjöar (de gröna och blå strukturerna) kommunens största tillgångar. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser och är lätta att nå till fots och på cykel. Kommunens sjöar har god status när det gäller vattenkvalitet och är badbara. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare stadens och kommunens grönska. Människor har också möjlighet att leva utan att utsättas för ohälsosamt buller.

Ekologisk odling av livsmedel är ett tydligt inslag vid förskolor, bostäder, kolonilotter och åkrar både i staden, tätorterna och i det omgivande landskapet. Biologisk mångfald är en naturresurs som är högt prioriterad. Biologiskt viktiga kärnområden och spridnings-korridorer skyddas och vårdas genom medveten planering och skötsel. Stadens och tätorternas träd har ett stort värde, såväl för biologisk mångfald som för klimatutjämning och upplevelser. Särskilt värdefulla träd och trädmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas medvetet. Viktiga värden för natur och kultur skyddas och utvecklas vid reglering av sjöar och vattendrag.

Vid planering och byggnation i Europas grönaste stad läggs stort fokus på att bevara och stärka befintliga ekosystem och ekosystem-tjänster. Vi har fått en grönare och mindre hårdgjord kvartersmark, vilket skapat en tålig grönstruktur som bidrar till klimatutjämning och klimatanpassning. Särskilt inom områden med verksamheter har andelen hårdgjord yta minskat märkbart. Vi tar hand om dagvatten efter platsens behov för att inte vattenkvaliteten ska bli sämre och för att undvika översvämning lokalt eller nedströms.

Alla enskilda avlopp har godtagbar rening, vilket minskat över-gödningen i kommunens sjöar och vattendrag. Jordbruket har blivit mer hållbart med låga fosforförluster tack vare en klok användning av stallgödsel.

ur Miljöprogram för Växjö kommun, antaget juni 2014.

Exempel på vad Växjö kommun gör

  • lokalt firande av nationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj
  • begränsar kemikalieanvändningen, genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel på kommunägd mark och genom att bara använda miljöanpassade städ- och rengörings-produkter
  • behålla och utveckla grönstrukturen i Växjö stad och tätorterna
  • vid luftkvalitetsmätningar ligger halterna kvävedioxid på ganska låga nivåer.
  • antalet enskilda avlopp med fullgod rening ökar stadigt. 
  • Boken "Gröna Växjö" är en trevlig bok med utflyktsmål till värdefulla naturområden i Växjö kommun. Du köper den i Växjö kommuns reception eller i stadsbiblioteket.
  • Växjö Naturkarta - här hittar du information som hjälper dig att planera din utflykt till kommunens naturreservat, friluftsområden eller andra gröna besöksmål (finns på både svenska och engelska.

Mer hittar du i handlingsplanerna för respektive nämnds och bolags internbudget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Hållbar utveckling