Gräsmattan får blomma

Växjö kommun jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Ett steg i det arbetet är att omvandla en del av kommunens gräsytor från kortklippta gräsmattor till blomrika marker.

En kartläggning har gjorts över vilka områden som skulle passa bäst att gå över från klippta gräsmattor till mer ängslika marker. I ett första försök har cirka 20 ytor på totalt 9 hektar valts ut runt om i Växjö. Fokus har legat på magra marker som redan från början har en viss örtflora. Ytorna kommer nu att följas hela sommaren för att se hur en gräsmatta kan utvecklas när det gäller örter, pollinatörer och upplevelsevärden.

Ängar är en av våra mest artrika miljöer medan klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Genom att omvandla vissa gräsmattor till ängsytor gynnas den biologiska mångfalden. Om örterna får blomma hittar bin och fjärilar mat. Om gräsmattan inte klipps hinner fjärilslarverna utvecklas till nya fjärilar.

Men en oklippt gräsmatta kan också se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer skyltar att sättas upp som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden. Du hittar också en lista över områdena på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2019