Plan för biologisk mångfald tas fram och Biologiska mångfaldens dag uppmärksammas

För att skapa en tydlig och stärkt struktur för kommunens arbete med biologisk mångfald ska Växjö kommun ta fram en plan för biologisk mångfald. Planen ska ge förvaltningarna och bolagen en tydlig prioritering när det gäller åtgärder som behövs för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i kommunfullmäktige och Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, har föreslagit att kommunstyrelsen ska anta en plan för biologisk mångfald. I skrivelsen till kommunstyrelsen pekar de på att antalet rödlistade arter i Sverige ökat och att fåglar, skalbaggar, fjärilar och mossor är exempel på organismgrupper med reella försämringar jämfört med 2015.

- Vi måste bli bättre på att skydda arter och viktiga livsmiljöer samt att använda naturens resurser på ett hållbart sätt. Att ta fram och fastställa en plan för biologisk mångfald skapar en tydlig och stärkt struktur för kommunens arbete med biologisk mångfald, säger Cheryl Jones Fur.

Planen ska ge förvaltningarna och bolagen en tydlig prioritering när det gäller de åtgärder som behövs för att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Exempel på åtgärdsområde som bör inkluderas är pollinering, hållbart skogsbruk, våtmarksrestaurering och etablering, strategier för reservatsbildning och inventering av värdefulla naturmiljöer. Planen bör även omfatta en utredning om vilka ansvarsarter och ansvarsmiljöer vi har inom kommunen och hur vi bäst kan skydda dessa.

Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj och formellt beslut om att ta fram plan för i Växjö kommun tas i kommunstyrelsen den 26 maj.

- Vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling på största allvar och därför är det bra och viktigt att vi i arbetet med Hållbara Växjö 2030 nu också får en plan för biologisk mångfald. Det är extra roligt att vi fått in det här i anslutning till internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj, säger Gunnar Nordmark, vice ordförande i hållbarhetsutskottet.

På grund av rådande coronapandemi arrangerar Växjö kommun inga aktiviteter på internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj, som man gjort tidigare år. I stället uppmärksammas dagen digitalt med bland annat flera olika tips om vad man som privatperson kan göra för att gynna biologisk mångfald.

Mer information finns på Växjö kommuns webbplats.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022