Kraftig minskning av koldioxidutsläpp

Tack vare bland annat minskat resande och färre transporter under pandemin har koldioxidutsläppen inom Växjös kommungräns minskat kraftigt under det senaste året.

Under 2020 minskade utsläppen av koldioxid med 40 000 ton inom Växjö kommungräns, enligt färska siffror. Utsläppen av koldioxid ligger nu på 1,4 ton per invånare, vilket är en minskning med 70 procent jämfört med 1993 som är basåret för mätningarna. Motsvarande siffra 2019 var 1,87 ton koldioxid per invånare.

Det kommunala energibolaget Växjö energis utfasning av torv i fjärrvärmeverket är en av de största förklaringarna till den stora minskningen, som motsvarar totalt 23 procent.

-Vi är nu närmare att uppnå vårt mål om ett fossilbränslefritt Växjö 2030. Det är ett resultat av den omställning som nu sker i samhället där näringslivet, kommunen och enskilda individer drar sitt viktiga strå till stacken och nu gäller det att hålla i denna förändring. Den här kraftiga minskningen beror också till stora delar på effekterna av pandemin, med minskat resande och bilkörning, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott.

Om utsläpp från andra växthusgaser, framförallt metan och lustgas också räknas står varje invånare i kommunen för 2,4 ton utsläpp varje år. Transporter och arbetsmaskiner står för 57 procent av utsläppen, medan jordbruk och djurhållning står för 27 procent.

- Det är glädjande att vi kan presentera en så stor minskning av våra geografiska utsläpp för föregående år. Det betyder däremot inte att vårt arbete avstannar, tvärtom är det viktigare än någonsin att vi alla fortsätter jobba med att minska vårt klimatavtryck. Vi har ett stort ansvar att utforma kommunen så det blir enkelt att leva klimatsmart i Växjö och att påverka beslutsfattare på nationell och europeisk nivå. Samtidigt vet vi att det individuella beteendet är betydelsefullt för klimatet som helhet, säger Rose-Marie Holmqvist (S), andre vice ordförande i Växjö kommuns hållbarhetsutskott.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021