Ytterligare ett område blir blommande äng för insekter

Växjö kommun arbetar nu med att skapa ängsmark söder om Kampens badplats i Växjö. Genom att omvandla platser till blommande ängar, ger vi förutsättningar för bin och humlor att hitta mat och boplatser.

Kommunen har gjort en inventering av områden i kommunen där gräsmattor kan omvandlas och skötas som ängsmark. Ett successivt arbete har sedan pågått för att skapa bättre miljöer för ängsblommor och för att fler bin och fjärilar ska trivas. Nu är det dags för området söder om Kampens badplats.

- Det kommer att bli ett cirka 2 500–3 000 kvadratmeter stort ängsområde där vi kommer att så fröer samt plantera inhemska ängsväxter så som prästkrage, åkervädd, humleblomster, liten blåklocka, rödklint och gullviva. Marken kommer att skötas som ängsmark, vilket innebär att den får blomma under sommaren och gräset tas bort på sensommaren när växterna blommat över, säger Janne Kolehmainen, kommunekolog.

Arbetet är en del av pollineringsprojektet, som får bidrag av den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Varje år fördelar Naturvårdsverket medel till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna och som ett tvåårigt projekt har Växjö kommun ansökt om bidrag för att göra den här satsningen.

Bakgrund

Pollinerande insekter, som exempelvis bin och fjärilar har minskat drastiskt under de senaste decennierna. På grund av försämrade livsvillkor har många arter hamnat på den så kallade rödlistan, en lista över arter som riskerar att dö ut lokalt eller nationellt. Pollinatörer är insekter som har en nyckelroll för den biologiska mångfalden och är viktiga för vår matproduktion. Växjö kommun satsar därför på att förbättra villkoren för bin och fjärilar genom att göra om gräsmattor på kommunal mark till ängsmarker.

LONAS logotyp
Senast uppdaterad: 10 mars 2022