Lantbrukets egenkontroll

Jordbruk är en viktig grund för våra liv men räknas ändå som en miljöfarlig verksamhet då det påverkar omgivningen på olika sätt.

Enligt miljöbalken är alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller avse att göra något som riskerar att påverka miljön och hälsa, skyldiga att arbeta med egenkontroll. Egenkontroll innebär att du är medveten om vilka risker din verksamhet kan utgöra och att du har rutiner för att förhindra och förebygga dessa risker.

Hur omfattande egenkontrollen behöver vara varierar beroende på din verksamhets omfattning och omgivningens känslighet. En del dokument måste finnas skriftliga. Exempel på dokumentation som ska finnas hos samtliga lantbruk är bland annat kontrollprotokoll för oljecisterner och kölmedieaggregat, sprutjournal för spridning av bekämpningsmedel och avfallsjournal.

För vissa verksamheter finns mer specifika krav på egenkontrollens omfattning och dokumentation. Det gäller verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. Läs mer om anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Följande dokument ska finnas hos anmälnings- eller tillståndspliktiga lantbruk:

  • Organisatoriska ansvaret
  • Rutiner för drift och kontroll av verksamheten
  • Resultat av undersökningar och bedömningar ur ett hälso- och miljösynpunkt (till exempel växtnäringsbalans, växtodlingsplan, markkartering och gödslingsjournal).
  • Kemikalieförteckning

Har du frågor om egenkontroll är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 7 april 2022