Köldmedier som består av fluorerade växthusgaser

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar innehåller ofta fluorerade växthusgaser (kallas även f-gaser). Gaserna bidrar till de globala klimatförändringarna om de läcker ut i luften. Därför finns det regler om att du som ansvarar för sådan utrustning måste kontrollera den regelbundet. Alla aggregat i samma verksamhet på samma fastighet räknas som en anläggning med f-gaser. Även större kylbilar och kylsläp omfattas av reglerna.

Du behöver

  • Se till att aggregaten får regelbunden kontroll utförd av certifierad personal.
  • Ha en journal för varje aggregat med anteckningar över bland annat utförd service och kontroll.
  • Varje år skicka en rapport för din anläggning till miljökontoret. En årsrapport ska lämnas in senast 31 mars året därpå.

Reglerna gäller dig som har en utrustning med köldmedier av typ HFC och där kylkretsen innehåller f-gaser som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Årlig rapport till miljökontoret

Den som har ett eller flera aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter, och där den sammanlagda mängden f-gaser är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska sammanställa en årlig rapport. Rapporten ska skickas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver. Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

F-gas, lämna in årsrapport

Installation av ny anläggning och byte av köldmedium

Miljökontoret ska informeras i god tid innan en installation av nya aggregat eller vid konvertering av befintliga aggregat. Detta gäller om aggregatet innehåller f-gaser med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Informationen ska lämnas för att miljökontoret ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

F-gas, anmälan om nyinstallation av aggregat med F-gaser

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har till uppgift att ha tillsyn och kontrollera att du uppfyller lagens krav. Tillsynen finansieras främst genom avgifter. En timavgift på 984 kronor tas ut för handläggningen.

Ibland händer det att någon inte följt reglerna. Vår uppgift är då att se till att felen rättas till så snart som möjligt. För vissa överträdelser är vi skyldiga att utfärda miljösanktionsavgift. Avgiften är en straffavgift som tillfaller staten.

Miljösanktionsavgifter:

  • inte upprättat journal 5 000 kronor
  • inte kontrollerat aggregat i tid 5 000 kronor
  • ingrepp har utförts av obehörig 3000 eller 10 000 kronor
  • årsrapporten inte har inkommit i tid 1 000 kronor

Lagstiftning

Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser Länk till annan webbplats.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 842/2006 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Senast uppdaterad: 14 december 2021