Avgifter och taxor

Avgifter för diverse VA-tjänster , 622 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för förberedande föräldrautbildning vid ansökan om medgivande för mottagande av barn för internationell adoption , 19 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola och fritidshem , 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
, 248 kB, öppnas i nytt fönster.
Beskriver de avgifter kommunen tar ut om någon vill använda kommunal mark till någon aktivitet.

Avgiftstaxa för barnomsorg , 85 kB.

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar , 200 kB.
Om du vill ha ut handlingar på papper från kommunen kan du få betala en avgift.

Felparkeringsavgifter , 36 kB, öppnas i nytt fönster.

Köavgift för Växjös kommunala bostadsförmedling , 60 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsavgifter i Växjö stad från och med 2020-01-01 (driftstart för de nya taxorna och regleringarna planeras till 1 mars 2020) , 249 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser för fjärrvärme och närvärme , 27 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser och taxor för elnätet , 20 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållningstaxa för Växjö kommun inklusive hämtningsavgifter från och med 2022-01-01 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för bostadsmark
, 28 kB, öppnas i nytt fönster.
Beskriver priset för kommunal mark vid bostadsbyggnation.

Taxa för planbesked , 317 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för bygglov, rivningslov och marklov

Taxa för dispenser för transporttillstånd , 36 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor för grävtillstånd och trafikanordningsplaner , 161 kB.

Taxa för provisorisk dödsboförvaltning , 113 kB.

Taxa för industrimark , 38 kB, öppnas i nytt fönster.
Beskriver priset för kommunal mark för industri, handel m.m.

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens område , 164 kB.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll av handel med receptfria läkemedel , 147 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet från och med 2020-01-01 , 164 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 2022-01-01 , 465 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter , 160 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen , 123 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022 , 281 kB.

Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun , 343 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022