Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 17 maj 2022, klockan 09.00
Plats: Växjösalen i kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2022-05-17

*= myndighetsutövning (inte öppet för allmänheten)

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information till nämnden
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
 6. Budgetuppföljning 2022
  Ekonomisk uppföljning april 2022 med helårsprognos
 7. Yttrande på Naturvårdsverkets delredovisning av uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken
 8. Revidering av beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten
 9. *Fastställande av verksamhetskoder och årsavgift för tillsyn enligt miljöbalken
 10. *Föreläggande med vite
 11. *Anmälan om miljöfarlig verksamhet
 12. *Anmälan om förändring av miljöfarlig verksamhet
 13. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 14 juli 2022