Styrande dokument och rapporter, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här hittar du de styrdokument, rapporter och lagar som reglerar miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet.

Reglemente , 82 kB. - Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Tillsynsplan 2022 , 674 kB, öppnas i nytt fönster. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. I denna tillsynsplan beskriver vi vilka tillsynsinsatser som vi planerar att genomföra under 2022.

Kontrollplan 2022-2024 , 887 kB, öppnas i nytt fönster. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. I denna kontrollplan beskriver vi hur vi uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Resursbehovsutredning 2022-2024  , 730 kB, öppnas i nytt fönster.- Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska som operativ tillsynsmyndighet upprätta en treårig resursbehovsbedömning för nämndens ansvarsområden enligt miljöbalken. I denna resursbehovsutredning beskriver vi resursbehovet för nämndens samtliga verksamhetsområden.

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden , 297 kB.

Vidaredelegation , 327 kB. från förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen avseende
delegationsärenden från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Internbudget 2022, miljö- och hälsoskyddsnämnden , 491 kB.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022