Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 29 augusti klockan 14.00
Plats:  A-salen, kommunhuset

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 29 augusti 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
 5. Yttrande över medborgarförslag om minskad vattenförbrukning genom volymberoende taxa
 6. Yttrande över medborgarförslag om ökad trafiksäkerhet, minskat buller och försköning av vägsträcka mellan Fagrabäcksrondellen och rondellen vid SOS Alarm
 7. Medborgarförslag gällande förslag på placering av farthinder, Dalarörsvägen
 8. Medborgarförslag om farthinder på Dalarörsvägen i Växjö
 9. Medborgarförslag om att stänga av Gösta Edströms väg för genomfart
 10. Medborgarförslag om att Utsiktsvägen ska beläggas med hård yta
 11. Skrivelse till tekniska nämnden gällande önskan om att byta ut kullerstenen mot plattare underlag på Storgatan, Växjö centrum
 12. Skrivelse angående trafiksäkerhetsåtgärder kring Pilbäckskolan
 13. Åtgärdsplan mot trafikbuller 2019-2024
 14. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 15. Projekt Braås avloppsreningsverk
 16. Projekt avloppspumpstation Sandviksvägen
 17. Slutredovisning - projekt VA-sanering Kulladalsgatan
 18. Uppföljning - Skrivelse till tekniska nämnden gällande förbättring av säkerheten vid Linnéparkens lekplats
 19. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - augusti 2019
 20. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden - juni och juli 2019
 21. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Politik och demokrati