Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Tekniska förvaltningens arbete och utveckling leds av förvaltningschef Maria Sundell Isling.

Telefon: 0470-410 00
E-post: maria.sundellisling@vaxjo.se  

Organisationen

Stabsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att de administrativa funktionerna sköts på ett samordnat och homogent sätt inom hela förvaltningen. Stabsavdelningen fungerar som stöd till verksamheterna och samordnar även förvaltningsövergripande uppgifter som ekonomi, HR-frågor, IT och förvaltningens diarie.

Ansvarig: Stabschef Emma Demitz-Helin
Telefon: 0470- 410 00
E-post: emma.demitz-helin@vaxjo.se

Planeringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för de tidiga skedena i arbeten kring utvecklingen av kommunen. Det innebär att delta i övergripande utredningar och att ta fram program och policydokument, att vara tekniska förvaltningens språkrör när det gäller planeringen av den nya staden samt att ta rollen som tillståndsmyndighet när det gäller markupplåtelser och trafikregleringar. Här ligger också ansvaret för projektering, GIS, ritningsarkiv och inmätning.

Ansvarig: Planeringschef Malin Engström
Telefon: 0470-410 00
E-post: malin.engstrom@vaxjo.se

Produktionsavdelningen

Avdelningen har två huvudskaliga ansvarsområden. Det första huvudansvaret gäller förvaltningen av den mark som är planlagd som allmän platsmark, dvs skötsel och underhåll av gator, torg, parker, skog mm.
Det andra huvudansvaret är genomförandet av byggentreprenader för genomförande av detaljplaner för offentlig plats. Byggentreprenader rör också upprustningar och förnyelse av VA, gator, torg och parker inom ramen för tekniska förvaltningens egna ansvarsområden.

Ansvarig: Produktionschef Fredrik Ivarsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: fredrik.ivarsson@vaxjo.se

VA-avdelningen

Avdelningen ansvarar för att leverera dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd och på ett säkert sätt ta hand om och rena spill- och dagvatten från de fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet.

Ansvarig: VA-chef Steve Karlsson
Telefon: 0470-410 00
E-post: steve.karlsson@vaxjo.se

Renhållningsavdelningen/Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM)

Den 1 januari 2019 gick renhållningsavdelningen över till bolag under namnet Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM). Förutom Växjö kommun är Lessebo kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun och Älmhults kommun del av SSAM.

Bolaget ansvarar huvudsakligen för att verkställa kommunens skyldighet, enligt miljöbalken, att samla in och behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Ansvarig: VD Jessica Cedervall
Telefon: 0470-59 95 00
E-post: info@ssam.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Politik och demokrati