Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2018-05-09, kl. 09:00.
Plats: A-salen, kommunhuset

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Kallelse till utbildningsnämndens sammanträde onsdag den 9 maj.

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information Verksamhet: Lärlingsutbildning
 5. Information Verksamhet: Resultat Förskole- och skolenkäten 2018
 6. Information Verksamhet: Återkoppling Uppdragsutbildning Barnskötare
 7. Information Verksamhet: Trafikärenden
 8. Information Verksamhet: Satsningar Språkintroduktion
 9. Information Verksamhet: Analys av Lärarförbundets Kommunrankning
 10. Information verksamhet: Återkoppling Intraprenad
 11. Information verksamhet: Sökfrekvens skolval och gymnasieval
 12. Information Verksamhet: Rekryteringsläget Maj 2018
 13. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 14. Delårsrapport Maj 2018
 15. Vänsterpartiet: Motion om rätt till arbetskläder för personal inom förskole- och
  fritidshemsverksamhet i Växjö kommun- Ann-Christin Eriksson (V) 2018-00201
 16. Revidering av riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola
  respektive riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg
 17. Beslut inför att dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag
 18. Programutbud 2018/19 Ku/Te/Ka
 19. Skolinspektionen: Remiss nyetablering Dnr 32-2018:1147 Ansökan från Jensen
  Education college AB
 20. Skolinspektionen: Remiss, Ansökan nyetablering av fristående gymnasieskola vid
  Thoren Business School Växjö Thorengruppen AB Dnr: 32-2018:936
 21. Skolinspektionen: Remiss ansökan Academy of Music and business education
  Tingsryd AB, DNR 37-2018:1176
 22. Skolinspektionen: Remiss Ansökan Academy of Music and business education
  Tingsryd AB, RIG DNR 37-2018:1149
 23. Skolinspektionen: Remiss ansökan från Academy of Music and business education
  Tingsryd, 32-2018:1172
 24. Skolinspektionen: Remiss ansökan ProCivitas Privata Gymnasium AB NIU Golf,
  DNR 37-2018:954
 25. Skolinspektionen: Remiss ansökan ProCivitas Privata gymnasium AB NIU fotboll
  DNR 37-2018:1025
 26. Skolinspektionen: Remiss ansökan ProCivitas Privata gymnasium AB om
  godkännande av NIU pingis DNR 37-2018:1059
 27. Skolinspektionen: Remiss ansökan ProCitvitas Privata Gymnasium AB NIU tennis,
  DNR 37-2018:953
 28. Skolinspektionen: Remiss ansökan NIU från Växjö Fria Gymnasium AB 37-
  2018:744
 29. Skolinspektionen: Remiss ansökan NIU Växjö Fria gymnasium 2019/2020 37-
  2018:740
 30. Skolinspektionen, Remiss Dnr 32-2018:967 Ansökan från Värends Yrkesgymnasium
  AB
 31. Information verksamhet: Handlingar för kännedom HFK Maj 2018
 32. Information Verksamhet: Delegationsbeslut maj 2018
 33. Övriga frågor
 34. Information verksamhet: Elevärenden maj 2018

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Kallelse till utbildningsnämndens arbetsutskott onsdag den 30 maj

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Politik och demokrati