Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 med flera (Etapp 2, Hagavik). Gatukostnadsutredningen för detaljplanen var ute på en fjärde granskning mellan 16 oktober - 5 november 2023.

Planprocess fram till granskning.

Detta händer just nu

Förslaget till detaljplan är färdigställt efter den fjärde granskningsrundan och avsikten har varit att lämna in planen för antagande innan sommaren 2024. Under våren har dock fler exemplar av den fridlysta orkidén knärot hittats inom planområdet och vi undersöker nu möjligheterna att flytta dessa. Innan det är utrett kan inte den nya detaljplanen antas.

Sammanfattning

Hagavik är ett av Växjö kommuns stadsutvecklingsområden. Det ligger centralt vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro. Bebyggelsen i området har länge bestått av i första hand fritidshus med enkla lösningar för vatten och avlopp. De senaste åren har Hagavik omvandlats nästan fullt ut till ett område för permanentboende. Karaktären har därmed ändrats påtagligt.

Hösten 2009 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Hagaviksområdet. Planprogrammet delar in omvandlingen i tre etapper: etapp 1 - Dalbostrand, etapp 2 - Södra Hagavik (som denna detaljplan berör) och etapp 3 - Västra Hagavik.

Hagaviksområdet

Hagavik är ett av Växjö kommuns stadsutvecklingsområden. Det ligger centralt vid Helgasjöns strand mellan Evedal och Sandsbro. Bebyggelsen i området har länge bestått av i första hand fritidshus med enkla lösningar för vatten och avlopp. De senaste åren har Hagavik omvandlats nästan fullt ut till ett område för permanentboende. Karaktären har därmed ändrats påtagligt. Omvandlingen har gjorts dels på grund av områdets attraktiva läge och dels på grund av kommunens bebyggelsetryck.

Planläggningen av Hagaviksområdet

Planläggningen av Hagaviksområdet påbörjades med syfte att omvandla det från ett område för fritidsbostäder till ett område för permanentbostäder. Genom att bygga fler bostäder i området tillgodoses kommunens behov av bostäder samtidigt som det skapar underlag för att bygga ut det kommunala nätet för vatten och avlopp.

Hösten 2009 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Hagaviksområdet. Planprogrammet ligger till grund för den pågående detaljplanen Växjö 6:50 med flera (etapp 2) samt detaljplanerna Växjö 7:8 med flera (etapp 1) och Växjö 7:10 med flera (etapp 3) som båda har fått laga kraft.

Planprogrammet delar in utbyggnaden av Hagavik i tre etapper med olika karaktärer:

Etapp 1 - Dalbostrand

Den första utbyggnadsdelen är Etapp 1 - Dalbostrand (Strandområdet). Detaljplanen (Växjö 7:8 med flera) fick laga kraft 2012. Den aktuella delen av Hagavik är nu fullt utbyggd med villor i luftig och gles struktur i enlighet med planprogrammet.

Etapp 2 - Södra Hagavik

2012 påbörjades arbetet med detaljplanen för etapp 2 - Södra Hagavik (Växjö 6:50 med flera). På grund av problem med buller från verksamheter söder om området avbröts planarbetet och ärendet återkallades. År 2015 kom Naturvårdsverket med nya riktvärden och vägledning om buller från industrier och liknande verksamhete Länk till annan webbplats.r. De nya riktvärderna öppnade upp igen för nya bostäder i Södra Hagavik.

Arbetet med detaljplanen påbörjades på nytt, med det huvudsakliga syftet att skapa möjligheter och underlag för att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp. För att säkra en god vattenkvalité i framtiden behöver alla små, enskilda avlopp i området ersättas med det kommunala nätet. Genom att befintliga byggnader integreras med nya villor norr om smalspåret och söder om smalspåret skapas en tätare bebyggelsestruktur med varierad bebyggelse i form av flerbostadshus, parhus, kedjehus i skiftande våningsantal.

Etapp 3 - Västra Hagavik

Detaljplanen Växjö 7:10 med flera (etapp 3 - Västra Hagavik) fick laga kraft i maj 2021. Den aktuella delen av Hagavik håller nu på att byggas ut med en skola och bostäder i stadsmässig karaktär utmed Björnvägen, och en tät men låg bebyggelsestruktur mot gölen.

Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen därför arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning.

Gatukostnadsutredningen är ett eget ärende (Dnr. 2017-00576) och har varit utställd för granskning under samma period som detaljplanen.

Har du frågor om gatukostnadsutredningen?

Kontakta projektledare Johan Andersson, telefon 0470-412 72, e-post johan.andersson2@vaxjo.se.

Fridlyst orkidé kan vara kvar

I juni 2021 fick Växjö kommun avslag på sin ansökan om att flytta den fridlysta knäroten i Hagavik. Sedan dess har kommunen sett över vilka möjligheter som finns och har nu bestämt sig för att fortsätta planläggningen. Planförslaget har nu justerats så att områden med knärot kan vara kvar.

Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen under hösten 2022 angående anpassningarna och fick den 7 november 2022 ett positivt beslut att dispens inte krävs för områdena med knärot.

Brev som gick ut till boende i området, 2021-10-13 , 103 kB.

Förhandsbesked

Under tiden som arbetet pågår med hur gator samt vatten- och avloppsledningar ska placeras i området kommer Växjö kommun inte kunna godkänna ny byggnation i Hagavik. Du får fortfarande underhålla din fastighet och använda den byggrätt som finns för tomten enligt områdets nu gällande områdesbestämmelser men vi kan inte ge exempelvis förhandsbesked för fler fastigheter i området eftersom detta även påverkar kommande gatukostnadsutredning.

Har du frågor om detaljplanen?

Om du har frågor om förslaget kan du kan boka ett personligt samtal med planarkitekt Kerstin Ivansson eller projektledare Johan Andersson.

Du kan också ringa Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 23 juli 2024