Så går en lantmäteriförrättning till

Vid en lantmäteriförrättning kan nya fastigheter bildas, fastighetsgränser ändras och rättigheter skapas.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska göras skriftligt till lantmäterimyndigheten antingen via Lantmäteriets e-tjänst eller genom blankett.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Med ansökan bifogar du handlingar som behövs för att lantmäterimyndigheten ska kunna handlägga ditt ärende, det kan vara kartskiss, fullmakter, förhandsbesked om bygglov, köpekontrakt, överenskommelser eller andra myndighetsbeslut eller avtal som är viktiga för ditt ärende.

Utredning

När lantmäterimyndigheten tagit emot ansökan utredes förutsättningarna för fastighetsbildningen. De uppgifter om fastigheterna som finns i fastighetsregistret och registerkartan kontrolleras. Om det finns inteckningar eller rättigheter inskrivna i fastigheten kan panträtts- och rättighetshavare behöva höras. Fastigheterna måste efter förrättningen vara lämpliga för sina ändamål, ha tillgång till behövliga vägar och där det är aktuellt möjlighet att lösa vatten och avlopp. Hänsyn måste även tas till planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd.

För jord- och skogsbruksfastigheter gäller ytterligare regler för att inte skada jord- och skogsbruksnäringarna. Vid behov samråder vi även med andra myndigheter. Om de gränser som berörs av förrättningen är osäkra kan även en fastighetsbestämning behöva göras. Utredningen är oftast den del av en lantmäteriförrättning som är den mest tidskrävande.

Sammanträde

Lantmäterimyndigheten kallar vid behov alla berörda till sammanträde för att informera om ärendet och för att alla ska få komma till tals i ärendet. Om alla fastighetsägare är överens kan förrättningen vanligtvis slutföras utan sammanträde.

Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. Samförståndslösningar eftersträvas alltid i första hand, men i det fall det råder oenighet mellan fastighetsägarna gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån lagar. Är fastighetsägarna inte överens och kommunen är en av parterna i ärendet kan någon berörd fastighetsägare begära att ärendet istället handläggs av den statliga myndigheten Lantmäteriet.

Fältarbete

Om det vid förrättningen skapas nya gränser ska lantmäterimyndigheten visa ut dessa på marken och alla nya gränspunkter markeras med beständiga markeringar (oftast långa järnrör med en röd topp) och markeringarna mäts in för att kunna visas i förrättningskartan. Om läget för en osäker gräns bestäms sätts nya markeringar även här. Det är oftast vid fältarbetet du som fastighetsägare träffar lantmätaren som är ansvarig för ditt ärende.

Förrättningen avslutas

Lantmäterimyndigheten upprättar ett protokoll med det beslut om den fastighetsbildning som fattas. Normalt upprättas även en karta och en beskrivning som visar vad som har förändrats. Vid behov kan även andra typer av handlingar ingå i beslutet. Alla beslutshandlingar skickas sedan till berörda fastighetsägare.

När en förrättning avslutats har berörda personer/företag fyra veckor att överklaga om man är missnöjd med beslutet. Vill du överklaga ska du göra det skriftligt och skicka överklagan till lantmäterimyndigheten. Ärendet lämnas sedan över till Mark- och miljödomstolen.

Förrättningen registreras

Om ingen överklagar beslutet registreras förrättningen i fastighetsregistret när överklagandetiden är slut. För överklagade förrättningar sker registrering när domstolens beslut vunnit laga kraft.

Efter registrering blir besluten gällande mot andra parter och synliga i fastighetsregistret. Det är då möjligt att exempelvis söka lagfart på nybildad fastighet. När förrättningen är registrerad arkiveras ärendet och en kopia av lantmäteriakten skickas till den som är aktmottagare enligt beslutet i förrättningen.

Hur lång tid tar det?

Ärenden handläggs i turordning efter ankomstdatum. Ärenden för nybyggnation prioriteras och får alltid en handläggare omgående. Kontakta oss om du undrar om aktuell kötid. Kötiden framgår även av den bekräftelse som vi skickar ut när vi fått din ansökan.

En okomplicerad förrättning tar oftast mellan 1-3 månader att handlägga efter att ärendet fått en handläggare om vi inte behöver vänta på några handlingar. Komplexa eller tvistiga ärenden har normalt en längre handläggningstid.

Vad kostar det?

Kostnaden för en lantmäteriförrättning är beroende av hur lång tid handläggningen tar. En normal avstyckning av en fastighet kostar vanligen mellan 40 000–50 000 kronor, om det behöver skapas rättigheter eller om en befintlig gräns behöver bestämmas kan kostnaden bli högre. Kostnaden för en lantmäteriförrättning följer en taxa och för alla förrättningar tas ett grundbelopp ut på 3 600 kronor som täcker administrationen för ditt ärende. Om din förrättning berör 3-5 fastigheter tas även ett tilläggsbelopp på 2 600 kronor ut, om mer än 6 fastigheter är berörda är tilläggsbeloppet 5 400 kronor.

Timkostnaden är för närvarande 1 700 kronor/timme för ansvarig förrättningslantmätare, 1 500 kronor/timme för handläggare som ansvarar för kart- och mätarbete. Biträdande handläggare har en timkostnad på 800 kronor/timme.

Vissa åtgärder som godkännande av överenskommelse om inträde/utträde i gemensamhetsanläggning och anmälan om ändrat andelstal har en fast avgift, kontakta lantmäterimyndigheten på telefon 0470-410 00 för mer information om avgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Bygga och bo