Priser och stipendier

Växjö kommun delar årligen ut ett antal priser inom olika områden. Bestämmelserna för flera av priserna och stipendierna finns här på sidan.

Tänk på att sista dag för nominering varierar mellan olika priser och stipendier.

Växjö trädpris

I Växjö är träden viktiga, både för oss människor och för miljön. Vi som bor här, i Europas grönaste stad, har alla ett ansvar att vårda och förnya stadens träd.

Växjö trädpris delas ut årligen och går till en fastighetsägare som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö. Det kan till exempel vara att man:

 • planerar sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
 • vårdar ett eller flera träd på sin tomt
 • planterar och planerar miljöer där trädet har en naturlig plats
 • genom skrift, annan form av dokumentation eller agerande ha gynnat träden i stadsmiljö.

Trädpriset instiftades 2013 och består av ett pris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd. Vinnaren utses av en jury som består av Otto Lindlöf (samhällsbyggnadsnämndens ordförande), Göran Svantesson (stadsträdgårdsmästare), Henrik Wibroe (stadsarkitekt) och Janne Kolehmainen (kommunekolog). Priset är, utöver äran, 5 000 kronor och ett diplom samt en skylt att sätta i trädgården.

Kalmar och Växjös Stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling

Stipendiet syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till hållbar utveckling.

Det är Linnéuniversitetet som årligen ledigkungör stipendiet. Ansökningarna ställs till Linnéuniversitetets stipendiesekreterare.

Juryn består av ordföranden i kommunstyrelsen i Kalmar respektive Växjö kommun (eller ersättare som utses vid behov), rektor eller prorektor Linnéuniversitet samt två representanter från näringslivet. Representanter från näringslivet utses av respektive kommun.

Byggnadspriset

Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal? Varje år delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Det är en tradition sedan år 1990.

Nominerade till byggnadspriset 2023

Vitt, orange och gult flerbostadshus i 5-6 våningar. Vy från gatuhörn.
Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Aftonlandet 1, Söder, Stationsområdet. Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre: Riksbyggen
Arkitekt: Möller Arkitekter Ängelholm
Byggentreprenör: Peab

Motivering: "Bebyggelsen utgör en fin fortsättning på kvartersstaden. Ett kvarter som sammantaget skapar en god livsmiljö i ett mycket komplext och utsatt läge. Byggnaden lyckas med att erbjuda både stadens rörelse, ljud och offentlighet och samtidigt boendets lugn och avskildhet. Känns väl anpassad till sin omgivning med igenkännbara volymer, goda proportioner mellan byggnadens många delar som tillsammans med tilltalande färgsättning skapar variation och rytm och bryter ner skalan till Växjös. Portarna in till gården från gatan har getts bullerskyddande skjutdörrar som ger tyst gårdsmiljö samtidigt som de inte låser besökare ute. Kvarteret definierar en tidigare diffus korsning med stadga och stadsmässighet."

Flerbostadshus i fem våningar med träfasad och röda detaljer.
Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Dörren 4, Telestad, Vikaholm. Nybyggnad av flerbostadshus

Byggherre: Fastighets AB Balder
Arkitekt: Arkitektlaget Helsingborg
Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Motivering: "Med enkla formgrepp har man tagit det klassiska punkthuset med sadeltak till nya nivåer och skapat byggnader med fina proportioner och raffinerad takutformning. Som utmejslad i ett stycke värdefullt trä. Omsorg om såväl helhet som detaljer med träpanelerna som blir glesare ju högre upp de placerats ett mönster som fortsätter upp i takutsprånget samt bruket av subtila variationer av röda nyanser. Fin gårdsmiljö med pergola, växthus, stenmurar, fruktträd och en gammaldags vattenpump. De fyra bostadshusen ramas in av små byggnader, stråk och grönska. Allt sammantaget bidrar till en trivsam boendemiljö. God arkitektur och planering av fastigheten."

Byggnad med en högdel med fasad av cortenstål och en lågdel med fasad av furupanel.
Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Värendsvallen 12, Västra Mark, Nivika Center, Arenastaden. Tillbyggnad av innebandyarena med flerbostadshus, skola, restaurang och kontor

Byggherre: Nivika fastigheter
Arkitekt: Enter arkitektur Jönköping/Göteborg
Byggentreprenör: GBJ

Motivering: "Fasadens yta i cortenstål på högdelen och värmebehandlad furupanel på lågdelen och mötet mellan materialen och volymerna är ett tydligt och föränderligt konstverk. Över tid kommer denna byggnad ge nya och annorlunda uttryck. Spännande paketering av både små bostäder och gymnasieskola som vänder sig utanför Växjö kommuns gränser. Viktigt tillskott i Arenastaden som börjar bli en allt mer levande miljö under alla vardagar och helger på året. Byggnaden tornar upp sig respektingivande på
nära håll och skapar spänning i Växjös skyline."

Nominerade till byggnadspriset 2022:

 • Nybyggnad av industri och kontor, Öjaby, Terminalen 2
 • Nybyggnad av flerbostadshus, Öster, Chauffören 16
 • Parhus, Fridhem Öja, Öpestorp 8:3

Parhus, Fridhem Öja, Öpestorp 8:3, vinnare av byggnadspriset 2022. Motivering:
Sympatiskt med ett byggföretag på landsbygd som genomförare till hyresrätter. Att ta sig an och bygga bostäder utanför Växjö stad är en utmaning i sig. Att bygga hyresrätter med höga ambitioner och få dem uthyrda är en stor bedrift. Småskalig bebyggelse väl anpassad till platsen och omgivningen. Passivhus med hållbarhetstänk i teknik och material. Träbyggnation i falurött som länkar till den äldre kringliggande bebyggelsen men med ett modernare uttryck. Enkel men välartikulerad arkitektur.

Byggherre: BiWi Bygg AB
Arkitekt: Sajt arkitekter
Byggentreprenör: BiWi Bygg AB

Nominerade till byggnadspriset 2021:

 • Vårdbyggnader för Vuxenpsyk & Habiliteringen, Sigfridsområdet
 • Örnen 28, 33, 34 Bostäder i Folkparken
 • Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret, vinnare av byggnadspriset 2021. Motivering:

”Förskola väl anpassad till den omgivande naturen. Fint komponerade fasader och fönsterpartier där klart gula fönster och dörrar fångar blicken i träets neutrala och naturliga färgskala. God arkitektur med ett hållbart perspektiv samt med kvalitet och omsorg i utformningen. En förhållandevis stram och enkel form ges en spänning med det sluttande solskyddande skärmtaket som också smalnar av mot marknivå. Tilltalande byggnad i massivträ som smyger sig in mellan träden och utnyttjar platsen så väl, ger en enastående fin kontakt mellan fönster, himmel och tall.”

Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: Peab
Arkitekt: LBE Arkitekter

Träbyggnadspriset

För att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation delar Växjö kommun varje år ut ett Träbyggnadspris.

Nominerade till Träbyggnadspriset 2023

Nominerade till 2023 års träbyggnadspris är forskningsresultat från fyra forskningsprojekt som genomförts i samverkan mellan Linnéuniverseitet, näringslivet och andra organisationer.

Eurocode 5 brandforskning

Nomineras för: En forskning som lyfte det ”omöjliga” inom Träteks regi 1987, och har utvecklat metoder för att uppfylla funktionskraven på brandsäkerhet för träkonstruktioner, som är nödvändiga för att kunna bygga flervåningshus i trä.

Forskningsprojektet ”Tillståndsövervakning av träkonstruktioner”

Nomineras för: Genom att utveckla och använda olika typer av sensorer och monitoreringssystem har forskargruppen runt Michael Dorn gjort ett stort bidrag till att bättre förstå egenskaper av flervåningshus i trä under deras livstid.

Forskningsprojektet ”Boendeattraktivitet i flervåningshus i trä”

Nomineras för: Projektet visar hur materialet trä bidrar till människans välmående i bostäder som är utformade i trä. Detta är ett relativt nytt forskningsområde men med stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Forskningsprojektet ”LCA - Vägen mot ett klimatneutralt byggande”

Nomineras för: Livscykelsmodelleringen av energi, ekonomi och miljöpåverkan av byggnader är avgörande för utvecklingen av en hållbar byggd miljö. Speciellt det helhetsperspektivet som använts för att analysera träbaserade byggnadsmaterial från skogen till byggnader är viktigt för att utveckla resurs- och kostnadseffektiva lösningar.

De nominerade till 2022 års Träbyggnadspris var:

 • Räppe 7:2, nybyggd idrottsanläggning
 • Thelestad 2, tillbyggnad av konto
 • Stadshuset 1, Växjö stations- och kommunhus

Träbyggnadspriset 2022 gick till Räppe 7:2, nybyggd idrottsanläggning

Motiveringen för Räppe 7:2, nybyggd idrottsanläggning, vinnare av träbyggnadspriset 2022:

”En vardagsarkitektur och enkel form, men så väl genomtänkt hus, både för idrottare och åskådare. Anläggningen nomineras till träbyggnadspriset för att den skapar en attraktiv mötesplats mellan staden, Bäckaslöv och Bredvik.”

Arkitekt: Arkitektbolaget
Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: BRA

De nominerade till 2021 års Träbyggnadspris var:

 • Anders Persson
 • Förskolan Äventyret
 • Arkitektbolaget
 • Micropower

Träbyggnadspriset 2021 gick till Micropower

Motiveringen för Micropower, vinnare av träbyggnadspriset 2021:

Micropower har med tydliga önskningar och samverkan med entreprenör och arkitekt använt trä på rätt sätt där det gör nytta och skapat en ljus, trivsam och modern arbetsplats som visar att trä och träbyggnader är uppskattade som kreativa utrymmen för framtidens företag. Det är verkligen betydelsefullt att man använder träbyggnadstekniken till att symbolisera och manifestera den nya gröna teknologin, och att göra det på ett så fint och ambitiöst sätt både inifrån och ut och inkludera vikten av den biologiska mångfalden genom stora och tilltagna yttre blomsterrabatter som omger huset och blir blickfånget ut genom fönstren från insidan.

Arkitekt: Arkitektbolaget
Byggherre: Micropower
Byggentreprenör: GBJ Bygg
Material: Limträstomme i utförandet pelar-balksystem

Varför delas träbyggnadspriset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra till träbyggnation samt sprida kunskap om byggnation i trä.

Vad består träbyggnadspriset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla.

Hur går nomineringen till?

Jurymedlemmarna ger förslag och väljer ut max 4 kandidater. Det går också bra att tipsa jurymedlemmarna om bra förslag på kandidater.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vem kan få träbyggnadspriset?

Det kan vara en byggnad, ett företag, en forskare/forskningsrapport. Kravet är att det ska finnas en anknytning till Växjö. Det finns inget hinder för att någon som har fått eller får Byggnadspriset också kan få Träbyggnadspriset.

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Hur går beslutsprocessen till?

I augusti tillkännages de nominerade. Kommunstyrelsen tar beslut om vinnaren i oktober och prisutdelning sker samtidigt som utdelandet av Byggnadspriset.

Varför har vi en träbyggnadsstrategi?

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö- Europas första Moderna TrästadLänk till annan webbplats.. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

Vår vision är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Landskapsvårdspriset

Växjö kommuns landskapsvårdspris delas ut årligen och går till någon som gjort en insats för att sköta det svenska kulturlandskapet. Det kan vara att man:

 • bevarar kulturlandskapet
 • återställer kulturlandskapet
 • gör förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område
 • medverkar till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun, genom skrift eller annan form av dokumentation.

Stiftelsen Gustafs Bjursjö

Kulturstipendium

För att stötta och uppmuntra kultur- och fritidsverksamhet finns olika stipender och priser som delas ut årligen.

Varje år delar kultur- och fritidsförvaltningen ut två kulturstipendier på 25 000 kronor vardera. Ansökan om Växjö kommuns kulturstipendium ska ha kommit in senast den 1 mars aktuellt år. Du söker stipendiet för egen räkning. Kulturstipendier kan tilldelas personer som fyller maximalt 25 år under aktuellt ansökningsår, och som har en tydlig koppling till Växjö kommun. Kulturstipendiet kan endast ges till den aktuella mottagaren en gång.

Stipendierna delas ut för att belöna insatser på det kulturella området.

Sista ansökningsdag: 1 mars 2024


Observera att sista ansökningsdag är den 1 mars. Du kan ansöka om stipendiet om du maximalt fylla 25 år under aktuellt år.
Skicka gärna med dina meriter, intyg eller andra dokument som styrker din ansökan och kan ge oss stöd för bedömning. Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Du kan bara ladda upp en fil i taget i respektive ruta "Välj fil". Bilagorna kan skickas i formaten docx, pdf, jpeg, xlsx och txt.

Emma Alriksson, violinist, kulturstipendium 25 000 kr
Lovisa Andersson, animatör, kulturstipendium 25 000 kr

Kulturpris

Växjö kommuns kulturpris är en belöning för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset kan delas ut till fysiska personer, ideella föreningar och andra juridiska personer, men även nätverk. Mottagaren av kulturpriset ska vara född eller bosatt i Växjö kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Själva priset består av ett speciellt framtaget konstverk i glas skapat av Lena Bergström.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vem som ska få kulturpriset efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. Vid frågor kontakta Växjö kommun, via kontaktuppgifterna längre ner på sidan.

Sista dag för nominering: 1 mars 2024

Ola Aronsson, eldsjäl, Gemla hembygdsförening

Stipendium till föreningsledare

Känner du någon extra bra föreningsledare? Någon som alltid ställer upp för ”sina” ungdomar? En person som satsar tid och energi för att ungdomar ska få uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet? Du kan föreslå den personen som mottagare av ett stipendium!

Stipendiet "avser att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande föreningsledare till fortsatt föreningsarbete såväl inom idrotts-, kultur- som annan ungdomsverksamhet". Stipendiet ska i första hand delas ut till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. Föreningsledaren ska vara verksam i en förening inom Växjö kommun och även vara bosatt i kommunen för att kunna få stipendiet.

Kanske har ni någon i er förening som gör en massa "i det tysta" och som sällan får stå i rampljuset. Någon som drar ett tungt lass administrativt till exempel. Glöm inte dessa när du nominerar någon från en förening som ligger dig extra varmt om hjärtat.

Stipendiaten kan söka själv eller föreslås av en enskild person eller förening. Upp till tre stipendier på 10 000 kronor vardera kan delas ut. Ansökan ska innehålla upplysning om föreningens verksamhet och sökandens/den föreslagne stipendiatens uppgift i föreningen.

Sista dag för ansökan eller nominering: 1 mars 2024

Jennie Hedrén Hasselros, Växjö Kanot Club
Jacob Kidell, Ingelstad IBK
Folke Bengtsson, Furuby IF
Anette Gustavsson, Växjö 4H-klubb
Ola Pettersson, BTK Frej

Pär Lagerkvistpriset

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun delar vartannat år ut ett litteraturpris till Pär Lagerkvists minne. Syftet med priset är att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda.

Det är nu mer än 60 år sedan Pär Lagerkvist fick Nobelpriset i litteratur och det första litteraturpriset till hans minne delades ut 2011. Prissumman är 100 000 kronor och kommer att delas ut vartannat år.

Tommy Svenssonpriset

Växjö kommun delar varje år ut Tommy Svenssonpriset till en ung person som uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig inom någon idrott. 2022 års pris gick tillIsak Hughes och Elenie Carlsson, båda från IFK Växjö.

Har du en föreningsaktiv ung person i din närhet som är framstående i sin idrott och är ett bra föredöme i idrottsföreningen, och som borde uppmärksammas för detta? Då kan du föreslå den personen till Tommy Svenssonpriset. Den nominerade ska vara aktiv i en idrottsförening som uppfyller Växjö kommuns villkor för föreningsstöd. Pristagaren får inte vara äldre än 18 år det år priset delas ut. Förutom äran och ett diplom får pristagaren
10 000 kronor. 

Juryn består av:

 • Tommy Svensson, stipendiefondens grundare
 • Kultur- och fritidsnämndens ordförande
 • Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande
 • Avdelningschef fritid

Sista dag för nominering: 15 juni 2023

Isak Hughes, IFK Växjö
Elenie Carlsson, IFK Växjö

Växjö kommuns mångfaldspris

Varje år delar Växjö kommun ut mångfaldspriset efter nomineringar. Sista dag för nominering 2023 var den 14 mars. Tack till alla som nominerat till årets mångfaldspris!

Växjö kommun vill, tillsammans med alla Växjöbor, göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva. Mångfaldspriset är en del i detta. Priset består av ett diplom och en summa pengar.

Mångfaldsprisets två olika delar

 1. Mångfaldspris för samhällsperspektivet
  ett pris till någon Växjöbo, företag, organisation eller förening som gör ett viktigt arbete för alla i Växjö kommun (som geografiskt område).
 2. Mångfaldspris för verksamhet- och medarbetarperspektivet
  ett pris till enskild medarbetare, någon verksamhet eller arbetsplats i Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag.

Vem kan man nominera till mångfaldspriset

Mångfaldspriset kan delas ut till Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncernen som arbetar för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Den du nominerar ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit till viktiga insatser för ökad mångfald och/eller jobbat för att motverka diskriminering i samhället.

Vad händer efter nominering

En arbetsgrupp med representanter från olika verksamheter kvalitetssäkrar urvalet och bereder ärendet till kommunstyrelsen som sedan tar beslut om pristagare. Priset delas ut när ett beslut har tagits.

Sista anmälningsdag är den 14 mars 2023.

Växjös Gröna Gärning

Miljöpriset Växjös Gröna Gärning kom till efter ett förslag 2013 från representanter från näringslivet för att stimulera olika aktörer i Växjö att verka för ett allt hållbarare Växjö. Växjö kommun vill öka förståelsen för bredden av allt miljöarbete som görs i Växjö och ge stolthet till kommuninvånarna i Växjö Europas grönaste stad och vill stimulera och uppmuntra invånare, näringsliv, organisationer och skolor att engagera sig i utvecklingen av ett hållbar och grönt Växjö.

Växjös Gröna Gärning delas ut vartannat år i tre kategorier:

 • Elever årskurs 4–gymnasiet (priset ges till hela klassen)
 • Företag
 • Föreningar/privatpersoner

Juryn består av fem personer, landshövdingen, tre representanter från företag och organisationer samt Växjö kommun. Priset är 10 000 kronor per kategori.

Bestämmelser för Växjös Gröna Gärning , 144 kB.

Växjö kommuns innovationspris

Växjö kommun har som ett led i att främja det lokala näringslivet instiftat ett nytt pris inriktat mot innovationsutveckling. Syftet med priset är att inspirera till nytänkande insatser som bidrar till innovation och utveckling. Priset delas ut till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med utveckling, forskning och innovation.

Växjö kommuns innovationspris

Var med och nominera, eller ansök själv. Utse den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med utveckling, forskning och innovation.

Årets pristagare ska förutom god kreativitet och innovationskraft även vara en god entreprenör som vidgar sin kunskapshorisont och är en bra förebild inom sitt område. Utmärkelsen tilldelas för framstående överföring av kunskap till företag, eller annan extern organisation, som resulterat i en innovation och därmed bidragit till att utveckla näringslivet inom Växjö kommun.

Bedömningskriterier

De nominerade bidragen skall visa på nytänkande och bedöms utifrån kriterierna:

 • kreativt och utvecklingsbart
 • spridningseffekter som inspirerar andra
 • innovationens bidrag till näringsliv och forskning
 • utvecklar en hållbar produktion och teknik

Nomineringsprocessen

Du skickar in ditt förslag till kandidat via mejl till innovationspris@vaxjo.se eller genom att fylla i formuläret på sidan.

Nominering för 2024 års innovationspris sker våren 2024

Juryn

Juryn består av representanter från Växjö kommuns hållbarhetsutskott, Näringslivet och Akademin.
Senast uppdaterad: 26 september 2023