Lämna synpunkter, klagomål och beröm

Du kan lämna synpunkter och tycka till om kommunens verksamheter genom att gå till vår e-tjänst för synpunkter

Alla vår e-tjänster och blanketter finns samlade på ett ställe, och du kan även säga vad du tycker genom e-tjänsten, synpunkter.

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det ena sättet är laglighetsprövning (kommunalbesvär) och det andra sättet är förvaltningsbesvär.

Överklaga genom laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning.

Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagandet måste lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser. Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Överklaga genom förvaltningsbesvär

Bestämmelserna om laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det anges i en annan lag hur ett beslut ska överklagas, vilket är fallet vid myndighetsutövning. Denna form av överklagande kallas förvaltningsbesvär och regleras i förvaltningslagen.

Rätt att överklaga har den som berörs av beslutet, till exempel den som fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Överklagandet lämnas till den kommunala myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det. Hela ärendet prövas, både laglighet och lämplighet.

Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.

Sommarenkät - Vad gör du med din fria tid?

Kultur- och fritidsförvaltningen skulle bli jätteglada om du vill dela med dig av dina tankar kring din fritid, dina intressen och hur du vill ha information om vad som finns. Undersökningen riktar sig till dig som är 13-25 år och som bor i Växjö kommun. Alla som deltar är anonyma.

Enkät - vad gör du med din fria tid? Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Politik och demokrati