Äldreomsorg

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av kommunen. De flesta insatser behöver du ansöka om.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det finns olika former av hjälp och stöd beroende på vilka behov du har.

Hjälp och stöd för dig som är äldre

Hushållsnära tjänster

Du kan få hjälp med till exempel städ, tvätt, fönsterputs eller enklare trädgårdssysslor av företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Växjö kommun har tecknat avtal med flertalet olika företag som erbjuder hushållsnära tjänster, som du som invånare kan använda dig av. För flera av tjänsterna kan du använda dig av rot- eller rutavdrag.

Mer information om hushållsnära tjänster

Seniorbostäder

En seniorbostad är en lägenhet med god tillgänglighet och standard anpassad för äldre. Exempelvis kan det finnas hiss, rymligare badrum, breda dörrar och låga eller inga trösklar. Lägenheterna ligger ofta nära service och vårdcentral.

Boplats Växjös webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om seniorbostäder och hur du gör för att ansöka om en seniorbostad.

Det finns ingen personal i seniorbostäder. Är du i behov av hemtjänst eller annan kommunal service kontaktar du kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter.

Trygghetsboende

I trygghetsboende bor du som är över 65 år i en vanlig lägenhet med hög tillgänglighet. Du sköter om ditt hem med eller utan stöd från hemtjänsten. Här finns gemensamma utrymmen för umgänge och en trygghetsvärd. Trygghetsboende finns i Ingelstad och söks via Boplats Växjö Länk till annan webbplats.. Det finns även privata hyresvärdar.

Ansök om trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt och inköp via förenklad biståndsbedömning

Du som är 65 år eller äldre kan ansöka om trygghetslarm och matdistribution med hjälp av förenklad biståndsbedömning enligt 4 kap. 2§ SoL. Då får din ansökan en förenklad hantering utan att handläggaren gör en utredning. Du kan fylla i en blankett och den används sedan som underlag för beslut om insatser. Du kan även göra din ansökan muntligt.

Du som är 75 år eller äldre kan dessutom ansöka om städ, tvätt och inköp via samma förenklade bedömning. Då fyller du också i en blankett som fungerar som underlag för beslut om vilken slags hjälp och stöd du får. I denna ansökan får du bara välja frekvens utifrån en fastslagen maxnivå, men du kan önska en mindre frekvens. Beslutet går ej att överklaga.

Du skickar blanketten till Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö.

Ansök om trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt och inköp via förenklad handläggning

Ansökan om särskilt boende och hemtjänst med mera

Du som inte uppfyller kriterierna för att få förenklad handläggning eller önskar ansöka om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution eller trygghetslarm kan göra ansökan om stöd och hjälp enligt 4 kap. 1§ SoL. Då görs en utredning och du får ett skriftligt beslut.

I denna ansökan kan du önska vilken frekvens som helst på stödet. Växjö kommun gör sedan en skälighetsbedömning och du kan få bifall eller avslag på ansökan. Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Det brukar normalt ta cirka två veckor att få svar på en ansökan om hemtjänst. För särskilt boende tar det cirka två månader från ansökan till beslut.

Du kan göra en ansökan muntligt eller skriftligt. En god man, förvaltare, vårdnadshavare eller ett ombud med fullmakt kan också ansöka åt dig. Om du har ett beslut sedan innan och vill komplettera eller utöka dina insatser ska du ta kontakt med din biståndshandläggare. Om det behövs gör handläggaren en ny utredning innan du får ett nytt beslut med dina insatser.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du ett Bank-id.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Hämtar du istället vår blankett för ansökan skriver du ut den och skickar in den med post till Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö. Vill du ansöka muntligt kan du nå en handläggare via kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Du gör en ansökan om insatser

Först gör du en ansökan om insatser, antingen via e-tjänst, blankett eller genom att ringa Växjö kommuns kontaktcenter på 0470- 410 00. När du ansöker om insatser kan du behöva skicka in intyg från läkare, arbetsterapeut eller liknande.

Handläggaren gör en utredning

En handläggare går igenom din ansökan och sammanfattar det i en skriftlig utredning. Handläggaren gör också en bedömning av din ansökan utifrån dina individuella behov.

Du får ett beslut om stöd

När utredningen är klar får du ett beslut med vilken eller vilka insatser du har rätt till. Du får ett skriftligt beslut skickat hem till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt beslutsbrev kan du läsa hur du gör för att överklaga.

Du väljer utförare

Om beslutet innebär att du har rätt till stöd har du rätt att välja vilken hemtjänstleverantör som du vill ska hjälpa dig. Om du har fått beslut om särskilt boende har du rätt att välja vilket boende du vill flytta till. Om det inte finns plats på det boende som du önskar kan du behöva vänta tills det finns en ledig plats. Handläggaren hjälper dig med vilka leverantörer och boenden du kan välja mellan.

Ditt beslut följs upp

Ditt beslut om insatser följs upp regelbundet eller om du får förändrade behov. Om du behöver mindre stöd behöver du meddela det till din handläggare som då gör en ny utredning av dina behov och vilket stöd du har rätt till.

Senast uppdaterad: 16 juli 2024