E-tjänster och blanketter för att bygga och bo

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka bygglov, anmäla ägarbyte för vatten och avlopp, ansöka om eller anmäla enskilt avlopp och ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

Anmälan om anslutning av byggvatten

Anmälan om installation av fettavskiljare

Anmälan om installation av fettavskiljare, blankett

Anmälan om installation av oljeavskiljare

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villa och fritidshus

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, villa och fritidshus

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, flerbostadshus och verksamheter

Anmälan om påkoppling

Anmälan om ägarbyte, vatten och avlopp

Ansökan om att själv ta hand om slam och latrin

Anmälan om autogiro för vatten och avlopp

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan, blankett

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av latrin, ansökan

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Grannyttrande enskilt avlopp

Ansökan om hämtning av slam

Vattenmätarställning, lämna uppgifter

Vatten och avlopp, anmäl ägarbyte, se dina fakturor med mera

Anmälan om eldstad/rökkanal

Anmälan om klagomål på störningar i boendemiljön (hälsoskydd)

Anmälan om klagomål inom miljöskydd

Anmälan om olovlig åtgärd

Anmälan om olovlig åtgärd inom strandskydd

Anmälan om växtlighet som hindrar sikt eller framkomlighet

Anmälan om kompostering

Anmälan om ovårdad tomt

Anmälan om eftersatt underhåll av byggnad

Ansök om autogiro

Ansökan om dispens, tillstånd eller godkännande inom naturreservat

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Ansökan om förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om nedtagning av träd

Ansökan om planbesked

Ansökan om strandskyddsdispens

Beställning av husutstakning

Beställ nybyggnadskarta

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Bygglov och anmälan, ansökan

Bygglov för transformatorstation

Bygglov för skylt

Frågor till bygglovsavdelningen

Fråga om en byggnads kulturmiljö och kulturvärde

Fråga om fasadändring

Komplettera ditt ärende (bygglov, bygganmälan, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens)

Lägenhetsregisteranmälan

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus

Sök fram detaljplanen för ditt område för att se vad den säger

Sök fram information om dina egna fastigheter och tomträtter

Sök fram stomnätspunkter eller koordinater

Anmälan till kommunens tomtkö

Utdrag ur primärkarta

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Lämna yttrande som sakägare

Anmäl installation av cistern

Anmäl att cistern tagits ur bruk

Lämna in kontrollrapport för cistern

Djurhållning i detaljplanerat område

Djurhållning i detaljplanerat område

Senast uppdaterad: 4 juli 2024