E-tjänster och blanketter för att bygga och bo

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka bygglov, anmäla ägarbyte för vatten och avlopp, ansöka om eller anmäla enskilt avlopp och ansöka om att få ha vissa djur i tätort.

Att själv ta hand om slam och latrin

Hämtning av slam, ansökan

Hämtning av slam, ansökan

Kompostering, anmälan

Kompostering, anmälan

Anmälan om ägarbyte

Anmälan om installation av oljeavskiljare och fettavskiljare

Autogiro för vatten och avlopp, anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Enskild avloppsanläggning, ansökan eller anmälan

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Eget omhändertagande av slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Förlängt hämtningsintervall för slam, ansökan

Vattenmätarställning, lämna uppgifter

Vatten och avlopp, se dina fakturor, lämna vattenmätarställning m.m.

Ansök om autogiro

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked och strandskyddsdispens

Bygglov och anmälan, ansökan

Ansökan om förhandsbesked om möjlighet till bygglov

Ansökan om strandskyddsdispens

Beställ nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Ansök om förvärv av kommunal tomt

Lägenhetsregisteranmälan

Lägenhetsregister, flerbostadshus

Lägenhetsregister, småhus inkl. fritidshus

Anmälan till kommunens tomtkö

Anmälan till kommunens tomtkö

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Värmepumpar, anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Ansökan om nedtagning av träd

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

Sök fram detaljplanen för ditt område för att se vad den säger

Sök fram information om dina egna fastigheter och tomträtter

Sök fram stomnätspunkter eller koordinater

Utdrag ur primärkarta

Ansökan om lantmäteriförrättning

Djurhållning i detaljplanerat område

Djurhållning i detaljplanerat område

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Orm, tillstånd att få ha orm i tätort

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020