E-tjänster och blanketter för stöd och omsorg

Genom våra e-tjänster och blanketter kan du till exempel söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Orosanmälan för barn och unga

Orosanmälan för vuxna gällande beroende, missbruk eller våld i nära relation

Ansök om ekonomiskt bistånd

Första kontakt med budget- och skuldrådgivare.

Ansök om autogiro

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om boendestöd, matdistribution, trygghetslarm med mera (arbete och välfärd)

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Ansök om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Ansök om LSS-insatser

Ansök om LSS-insatser (omsorgsförvaltningen)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd barn och familj)

Ansök om LSS-insatser (arbete och välfärd vuxna)

Intresseanmälan byte av LSS gruppbostad/servicebostad (Omsorgsförvaltningen)

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift *

Lämna synpunkter om omsorg av personer med funktionsnedsättning

Sök stöd för föreningsverksamhet för funktionshindrade

Inkomstförfrågan, barn och gymnasieungdom upp till 21 år*

Boka reparation av hjälpmedel

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansök om autogiro

Ansökan om nedsättning/befrielse från hemtjänstavgift på grund av dubbla boendekostnader

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Ansök om särskilt boende, hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm med mera

Vård och omsorgsavgift - preliminär beräkning

Beställning/underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Växjö kommun

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift

Inkomstförfrågan vård- och omsorgsavgift *

Intresseanmälan byte av särskilt boende (Omsorgsförvaltningen)

Lämna synpunkter om äldreomsorgen

Välj hemtjänstleverantör

Välj särskilt boende

Boka reparation av hjälpmedel

Ansök om trygghetslarm, matdistribution, städ, tvätt och inköp via förenklad handläggning

Ansök om autogiro

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan för bostadsanpassningsbidrag (Via extern tjänst BABONLINE)

Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning

Ansökan om återställningsbidrag

Anmäla om behov av god man eller förvaltare

Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan

Ansöka om anstånd att lämna årsräkning

Ansöka om entledigande

Årsräkning för god man och förvaltare

Sluträkning för god man och förvaltare

Förenklad årsräkning för god man (endast för de som fått beslut om att lämna förenklad)

Beställ förvaltarfrihetsbevis

Beställ registerutdrag

Lämna åtagande och samtycke

Lämna komplettering eller yttrande till överförmyndarnämnden (för ställföreträdare)

Uppgifter som lämnas från socialtjänst, banker eller andra myndigheter på begäran av överförmyndarnämnden

Ansökan om arvode för speciell händelse

Förteckning över egendom

Uttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

Samtycke från överförmyndarnämnden - ansökan

Redogörelse för oskiftat bo

Förteckning över egendom

Ansöka om god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Uttag från överförmyndarspärrat konto, ansök

Samtycke från överförmyndarnämnden - ansökan

Begäran om entledigande

Checklista vid nytt uppdrag

Årsräkning - sluträkning för god man och förvaltare

Inkomstschema

Utgiftsschema

Granskning av boendets kassaredovisning

Redogörelse för uppdrag - bilaga till års- och sluträkning

Körjournal

Kassablad

Ansökan om arvode för speciella händelser

Åtagande och samtycke

Ansökan om uttag spärrat konto - barn

Ansökan om samtycke avseende barn

Förenklad årsräkning/sluträkning för barn

Förteckning över barns tillgångar

Ansökan om uttag spärrat konto - barn

Ansökan om samtycke avseende barn

Förteckning över barns tillgångar

Årsräkning - sluträkning för barn

Redogörelse förmyndares samlade ekonomiska förmåga

Lämna årsräkning - vårdnadshavare/förmyndare

Lämna förenklad årsräkning - vårdnadshavare

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Lämna förteckning - ensamkommande barn

Lämna redogörelse för extra arvode ensamkommande barn

Lämna redogörelse - ensamkommande barn

Begäran om informationssamtal

Ansök om samarbetssamtal

Samtycke om registerutdrag - familjehem

Ansök om fonder och stiftelser

E-tjänsten för att söka medel från fonder och stiftelser är öppen mellan 1 maj och 30 september.

Intresseanmälan för att bli kontaktperson

Senast uppdaterad: 3 juli 2024