Samverkan med funktionshinderrörelsen

Växjö kommunkoncern samverkar på flera olika sätt med funktionshinderrörelsen.

En särskild etablerad samverkan finns sedan flera år tillbaka med HSV, Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun, och Funkibator Ideell Förening. Samverkan bygger på dialog och delaktighet i tidiga skeden i alla delar av kommunkoncernens verksamheter.

Det politiska ansvaret för samverkan med funktionshinderrörelsen och tillgänglighetsfrågorna har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Samverkan utgår främst från de befintliga demokratiska kanalerna som redan finns, exempelvis samrådsremisser, skrivelser till nämnder och Tillgänglighetslinjen. Från och med hösten 2020 genomförs dessutom ett antal riktade intressentdialoger med medlemsföreningarna i HSV och Funkibators medlemmar för att bredda dialogen och möjliggöra för fler att göra sin röst hörd.

Dialogerna dokumenteras och ni hittar minnesanteckningarna längre ner på den här webbsidan.

Ett särskilt anhörig- och omsorgstagarråd har inrättats för omsorgsförvaltningens verksamhet för att bland annat säkerställa samverkan enligt LSS 15:7.

Kontaktuppgifter

Presidiet för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Ordförande, Magnus Wåhlin (MP)
Telefon: 0470-439 87
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

1:e vice ordförande, Gunnar Nordmark (L)
Telefon: 0708-64 16 18
E-post: gunnar.nordmark@skola.vaxjo.se

2:a vice ordförande, Rose-Marie Holmqvist (S)
Telefon: 0470-413 92 eller 070-537 05 96
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Ansvarig tjänsteperson

Helen Karlsson Jacobsson, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: helen.karlsson-jacobsson@vaxjo.se

Kontaktpersoner för HSV (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun)

Ordförande Gudrun Rydh
E-post: rydh.gudrun@gmail.com

Kontaktperson Funkibator Ideell Förening

Verksamhetsledare Stefan Johansson
Telefon: 0708-16 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Kalendarium för 2022

  • 21 mars klockan 17.30-20.00, intressentdialog med HSV (Earth Week)
  • 16 maj, klockan 13.00- 16.00, digital intressentdialog med Funkibator via Zoom
  • 31 maj, klockan 17.30- 20.00, intressentdialog med HSV
  • 21 september klockan 17.30- 20.00, intressentdialog med HSV
  • 21 november klockan 13.00-16.00, digital intressentdialog med Funkibator via Zoom
  • 1 december klockan 17.30-20.00, intressentdialog med HSV
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Politik och demokrati