Förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikum arbetar aktivt för att skapa en skola fri från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Plan för kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering

I planen för kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering finns dels skolans rutiner och riktlinjer för att förhindra diskriminering och trakasserier, samt hur skolan arbetar för att följa upp och utvärdera de aktiva åtgärder som genomförs under läsåret. Dels ingår det en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga, förhinda och åtgärda kränkande behandling. Arbetet sker kontinuerligt under hela läsåret enligt punkterna:

 1. Undersök
 2. Analysera
 3. Åtgärda
 4. Följ upp och utvärdera

Varje program på Teknikum kartlägger och analyserar, i nära samverkan med eleverna, skolans dagliga verksamhet utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Utifrån resultatet i undersökningen vidtas sedan åtgärder för att förebygga och förhindra eventuella risker för diskriminering, och för att främja lika rättigheter på programmet.

Vårt förebyggande arbete regleras i två regelverk:

 • Diskrimineringslagen 2008:567 (likabehandlingsplan).
 • Skollagen 2010:800, 6 kapitlet (plan mot kränkande behandling).

Vision - Förhindra och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkning på Teknikum

 • Att alla kan komma till skolan och känna sig trygga och respekterade.
 • Att tidigt förhindra förekomst av diskriminering och kränkande behandling.
 • Att det alltid finns personal för stöd och hjälp om diskriminerings- /kränkningssituationer uppstår.

All personal på skolan är skyldig att rapportera misstanke eller tendens till diskriminering eller kränkning till rektor för programmet, skolkurator, skolsköterska eller skyddsombud.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 26 april 2024